17 Yanvar 2023

2022-ci il ərzində milli standartlaşdırma qurumu tərəfindən standartlaşdırma sahəsində görülən işlər

2022-ci il ərzində milli standartlaşdırma qurumu tərəfindən standartlaşdırma sahəsində görülən işlər

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti yanında “Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu” (AzStand) publik hüquqi şəxs tərəfindən 2022-ci ildə beynəlxalq standartlara və müasir tələblərə uyğunlaşdırılmış 68 yeni dövlət standartı qəbul edilib.

Belə ki, ötən il aqrar və qida sahəsi üzrə 27, xidmət sahəsi üzrə 2, neft sahəsi üzrə 7, Qiymətli metallar və qiymətli daşlar üzrə 4, İdarəetmə sistemləri sahəsi üzrə 5, İnformasiya texnologiyaları sahəsi üzrə 7, Ekologiya sahəsi üzrə 7, Enerji sahəsi üzrə 1, Ölkədə yeni növ koronavirus (COVID-19) pandemiyasına qarşı aparılan mübarizə tədbirləri çərçivəsində 1, standartlaşdırma sisteminin əsasverici standartlarının yenilənməsi üzrə 3, Layihə, proqram və portfelin idarə edilməsi üzrə 2, Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi sahəsi üzrə 1, Qadın sahibkarlığının inkişafının təşviq edilməsi məqsədilə 1 dövlət standartı qəbul edilib.

2022-ci ildə AzStand 30 dövlət standartının dövrü yoxlanılmasını aparıb və ya onlara dəyişikliklər edib. Ötən il qurum tərəfindən sahibkarların sifarişi əsasında 184 texniki şərtlər hazırlayıb, ekspertiza edilərək dövlət qeydiyyatına alınıb.

 

 Aqrar və qida sahəsi üzrə 27 dövlət standartı qəbul edilib:

- AZS 908:2022 “İribuynuzlu qaramalın embrionları. Texniki şərtlər“;

-  AZS 175:2022 “Təzə göy soğan Texniki şərtlər”;

- AZS 909-2022 “Likör şərablar, coğrafi göstəricisi qorunmuş likör şərablar, mənşə yerinin adı qorunmuş likör şərablar. Ümumi texniki şərtlər”;

- AZS İSO 22000:2022 "Qida təhlükəsizliyi idarəetmə sistemləri - Qida zəncirində iştirak edən bütün təşkilatlara tələblər".

- AZS 911:2022 “Üzüm tingləri. Texniki şərtlər”;

- AZS 912:2022 “Təbii bal Texniki şərtlər” (AZS 849:2016 əvəzinə);

- AZS 913:2022 “Mühafizəedici geyimlər - Pestisidlərlə işləyənlərin mühafizəedici geyiminə istismar tədbirləri”;

- AZS  914:2022 "Koşer qida. Ümumi rəhbəredici sənəd”;

- AZS 910-2022 “Kəsilmiş kənd təsərrüfatı quşlarının əlavə quş əti məhsulları (içalat, baş, boyun, ayaqları və s.)”;

- AZS 915-2022 “Təzə şüyüd. Texniki şərtlər”.

- AZS 917:2022 “Dovşanların yetişdirilməsi və onlara qulluq, dovşançılıq məhsulları. Termin və təriflər”;

- AZS 916:2022 “Meyvə, giləmeyvə, subtropik, qərzəkli meyvə bitkilərinin və çay bitkisinin əkin materialı. Texniki şərtlər”;

- AZS 919:2022 “Əl ilə yığılmış xam pambıq. Texniki şərtlər”; - AZS 920:2022 “Maşınla yığılmış xam pambıq. Texniki şərtlər”;

- AZS 921:2022 “Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının istehsalı, emalı, markalanması və satışı. Rəhbəredici tələblər”;

- AZS 922:2022 “Təzə üzüm. Şəkərin kütlə qatılığının təyini metodları”;

- AZS 923:2022 “Şərablar, şərab materialları, konyaklar və konyak spirtləri və spirtli meyvə-giləmeyvə şirələri. Dəmirin təyini üsulu”;

- AZS  924:2022 "Şərablar, şərab materialları, konyak spirtləri, spirtli meyvə - giləmeyvə şirələri. Uçucu turşuların təyini üsulu";

- AZS 925:2022 (ГОСТ 33828-2016) “Bitki mühafizəsi. Bioloji mübarizə vasitələrinin və digər faydalı orqanizmlərin dövriyyəsinə dair tələblər”;

- AZS 926:2022 (TS 774:2015) “Süfrə zeytunu”;

- AZS 174:2022 “Təzə vəzəri. Texniki şərtlər” (AZS 174-2005 əvəzinə) ;

- AZS TS 1917:2022 “İşlənmiş fındıq ləpəsi”;

- AZS 375:2022 “Meyvə-tərəvəz konservləri. Texnoloji proseslər. Termin və təriflər”;

- AZS 352:2022 “Yalnız fiziki üsullarla konservləşdirilmiş tomat şirəsi”;

- AZS 173:2022 “Təzə ispanaq və turşəng. Texniki şərtlər” (AZS 173-2005 əvəzinə);

- AZS OIC SMIIC 1:2022 “Halal qida üçün ümumi tələblər” (AZS 731-2012 və AZS 731-1-2015 əvəzinə);

- AZS OIC SMIIC 2:2022 “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi - halal sertifikatlaşdırmanı həyata keçirən orqanlar üçün tələblər” (AZS 731-2-2015 (OIC /SMIIC 2:2011 ) əvəzinə).

Xidmət sahəsi üzrə 2 dövlət standartı qəbul edilib:

- AZS 906:2022 “Turizm xidmətləri. Yerləşmə vasitələrinin təsnifatı. Minimum tələblər”;

- AZS 907:2022 “Avtomatik identifikasiya. Ştrixkodlaşdırma. Ümumi müddəalar. GS1 sistemində əmtəə nömrələrinin formalaşması, ayrılması, qeydiyyatı, tətbiqi və nəzarət qaydaları”.

Ölkədə yeni növ koronavirus (COVID-19) pandemiyasına qarşı aparılan mübarizə tədbirləri çərçivəsində 1 dövlət standartı qəbul edilib:

- AZS İSO 45005:2022 “Peşə sağlamlığı və təhlükəsizliyi idarəetmə sistemləri – COVID-19 pandemiyası zamanı təhlükəsiz işləmək üzrə ümumi rəhbərlik”.

Neft sahəsi üzrə 7 dövlət standartı qəbul edilib:

- AZS  İSO 2592:2021 “Neft və əlaqəli məhsullar- Klivlend üsulu ilə alışma və alovlanma temperaturlarının açıq putada təyini”;

- AZS EN 1426:2022 “Bitum və bitumlu büzücülər-iynənin batma dərinliyinin təyini”;

- AZS ASTM D1319:2022 “Flüoressent indikator adsobsiyası ilə neft məhsularında hidrokarbonların növlərinin nəyini üsulu”.

- AZS EN 12596:2022 “Bitum və bitumlu büzücülər dinamik özlülüyün vakuum kapillyar viskozmetr vasitəsilə təyini”;

- AZS EN 12607-1:2022 “Bitum və bitumlu büzücülər. Havanın və istiliyin təsiri altında bərkiməyə qarşı davamlıığın təyini. I Hissə”;

- AZS EN 1427:2022 “Bitum və bitumlu büzücülər. Yumşalma temperaturunun təyini. Halqa və kürə metodu”;

- AZS ASTM D 4629:2022 "Şpris vasitəsilə oksidləşdirici yanma və xemilüminessent aşkarlanması ilə maye karbohidrogenlərdə azot izinin təyini üsulu".

Standartlaşdırma sisteminin əsasverici standartlarının yenilənməsi üzrə 3 dövlət standartı qəbul edilib:

- AZS 1.0:2022 “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Standartlaşdırma Sistemi. Əsas müddəalar”;

- AZS 1.2:2022 “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Standartlaşdırma Sistemi. Azərbaycan Respublikasının dövlət standartlarının işlənmə qaydaları” (AZS 1.2:1996 əvəzinə).

- AZS 1.5:2022 “Standartların tərtibinə, strukturuna, şərhinə, rəsmiləşdirilməsinə və məzmununa dair ümumi tələblər”.

Layihə, proqram və portfelin idarə edilməsi üzrə 2 dövlət standartı qəbul edilib:

- AZS İSO 21500:2022 “Layihə, proqram və portfelin idarə edilməsi. Kontekst və anlayışlar”;

- AZS ISO 21502:2022 “Layihə, proqram və portfelin idarə edilməsi. Layihənin idarə edilməsinə dair təlimat”.

Qiymətli metallar və qiymətli daşlar üzrə 4 dövlət standartı qəbul edilib:

- AZS  ГОСТ P 51572:2022 “Ölçülən qızıl külçələr. Texniki şərtlər”.

- AZS 918:2022 “Qiymətli metallar və onların ərintiləri. Analiz metodlarına dair ümumi tələblər”;

- AZS ISO 24016:2022 "Zərgərlik və qiymətli metallar — Cilalanmış almazların təsnifatı — Terminologiya, təsnifat və sınaq üsulları";

- AZS ISO 11426:2022 Zərgərlik məmulatları və qiymətli metallar — Qızılın təyini — Kupelyasiya üsulu (od sınağı)".

İdarəetmə sistemləri sahəsi üzrə 5 dövlət standartı qəbul edilib:

- AZS İSO 10002:2022  “Keyfiyyəti idarəetmə. Müştəri məmnuniyyəti. Təşkilatda şikayətlərin idarə edilməsi üzrə rəhbəredici sənəd”.

- AZS İSO 19011:2022 “İdarəetmə sistemlərinin auditinin keçirilməsi üzrə rəhbəredici sənəd”;

- AZS İSO 26000:2022 "Sosial məsuliyyət üzrə rəhbərlik";

- AZS ISO 31000:2022 “Risklərin idarəolunması. Rəhbəredici göstərişlər”;

- AZS 498:2022 “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi. Malların  sertifikatlaşdırılması qaydası”.

İnformasiya texnologiyaları sahəsi üzrə 7 dövlət standartı qəbul edilib:

- AZS ISO/IEC 27001:2022 “İnformasiya təhlükəsizliyi. Təhlükəsizlik metodları-informasiya təhlükəsizliyinin idarə edilməsi sistemləri. Tələblər” (AZS 494-2010 İSO/İEC 27001-2005 əvəzinə);

- AZS ISO/IEC 27017:2022 "İnformasiya Texnologiyaları - Təhlükəsizlik Texnikaları - Bulud Xidmətləri üçün ISO/IEC 27002-yə əsaslanan İnformasiya təhlükəsizliyinə nəzarət üçün təcrübə";

- AZS ISO/IEC 17788:2022  “İnformasiya Texnologiyaları - Bulud Texnologiyası - Ümumi Baxış və Terminologiya”;

- AZS ISO/IEC 19086-1:2022  “İnformasiya Texnologiyası - Bulud Hesablama Xidmət Səviyyəsi Müqaviləsi (SLA) Strukturu”;

- AZS ISO/IEC 27001:2022 “İnformasiya Təhlükəsizliyi. Təhlükəsizlik metodları İnformasiya təhlükəsizliyinin idarə edilməsi sistemləri. Tələblər”;

- AZS ISO/IEC 27036-4:2022 “İnformasiya texnologiyası - Təhlükəsizlik texnikası - Təchizatçı əlaqələri üçün informasiya təhlükəsizliyi - Hissə 4: Bulud xidmətlərinin təhlükəsizliyi üçün təlimatlar”;

- AZS ISO 15489:2022 "İnformasiya və sənədləşdirmə. Qeydlələrin idarə edilməsi Hissə 1: Anlayışlar və prinsiplər".

Ekologiya sahəsi üzrə 7 dövlət standartı qəbul olunub:

- AZS İSO 7888:2022 “Su keyfiyyəti - Elektrik keçiriciliyinin təyini”;

- AZS ISO 10523:2022 “Suyun keyfiyyəti – pH-ın təyin edilməsi”;

- AZS ISO 6878:2022 “Suyun keyfiyyəti — Fosforun müəyyən edilməsi — Ammonium molibdat spektrometrik üsulu”;

- AZS İSO 5664:2022 “Suyun keyfiyyəti — Ammoniumun müəyyən edilməsi - Distillə və titrləmə üsulu”.

- AZS ISO 6777:2022 “Suyun keyfiyyəti - Nitritin təyin edilməsi – Molekulyar absorbsiya spektrometrik üsulu”;

- AZS İSO 7890-3:2022 “Suyun keyfiyyəti - Nitratın təyini - III hissə: Sulfosalisil turşusundan istifadə edərək spektrometrik üsul”;

- AZS ISO 15923-1:2022 “Suyun keyfiyyəti - Diskret analiz sistemləri ilə  seçilmiş parametrlərin müəyyən edilməsi – Hissə 1: Fotometrik aşkarlama ilə ammonium, nitrat, nitrit, xlorid, ortofosfat, sulfat və silikat”.

Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi sahəsi üzrə 1 dövlət standartı qəbul edilib:

- AZS PMГ 63:2022 “Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsinin dövlət sistemi. Texnoloji proseslərin idarə edilməsi zamanı ölçmələrin səmərəliliyinin təmin edilməsi. Texnoloji sənədlərin metroloji ekspertizası”.

Qadın sahibkarlığının inkişafının təşviq edilməsi məqsədilə 1 dövlət standartı qəbul edilib:

- AZS IWA 34:2022 “Qadın Sahibkarlığı. Əsas anlayışlar və ümumi meyarlar”;

Enerji sahəsi üzrə 1 dövlət standartı qəbul edilib:

- AZS ISO/IEC 50001:2022 “Enerji menecment sistemləri - Tələblər və istifadə üzrə rəhbəredici göstərişlər” (AZS  İSO 50001-2014 əvəzinə).

Eyni zamanda 30 dövlət standartının dövrü yoxlanılması aparılıb və ya  dəyişikliklər edilib:

1. AZS 172:2005 “Cəfəri - təzə göyərti. Texniki şərtlər” dövlət standartına dəyişikliklər edilmiş və İnstitut tərəfindən təsdiq edilərək dövlət reyestrinə daxil olunmuşdur.

2. AZS ISO 45001:2021 “Əmək sağlamlığı və təhlükəsizliyinin idarə edilməsi sistemi. İstifadə üzrə izahlı tələblər” dövlət standartının dövrü yoxlanması aparılmış və dövlət standartına 1 saylı dəyişiklik qəbul edilmişdir.

3. AZS ISO 9001:2020 "Keyfiyyəti idarəetmə sistemləri. Tələblər" dövlət standartının dövrü yoxlanması aparılmış və dövlət standartına 1 saylı dəyişiklik qəbul edilmişdir.

4. AZS  359:2009 "BM-4 varuum yağı. Texniki şərtlər” dövlət standartının dövrü yoxlanması aparılmış və dövlət standartına 1 saylı dəyişiklik qəbul edilmişdir.

5. AZS  073:2001 “İ-8V və İ-30V markalı yağlar. Texniki şərtlər” dövlət standartının dövrü yoxlanması aparılmış və dövlət standartına 1 saylı dəyişiklik qəbul edilmişdir.

6. AZS 107-2003 “Neft və neft məhsulları. Sıxlığın təyini qaydaları”

7. AZS 391-2010 “T-1500 markalı transformator yağı. Texniki şərtlər”

8. AZS 609-2011 “Neft məhsulları. Ultrabənövşəyi flüoressensiya metodu ilə kükürdün miqdarının təyini”

9. AZS 611-2011 “Maye neft məhsulları. Atom -absorbsiya spektrometriya üsulu ilə qurğuşunun kiçik qatılıqlarının təyini”

10. AZS 612-2011 “Maye neft məhsulları. Etilsiz benzin. Oksigenli üzvi birləşmələrin və üzvi  əlaqəli oksigenin ümumi miqdarının oksigen üzrə alovlu ionizasiya detektorundan (O-FID) istifadə edərək qaz xromotoqrafiya üsulu ilə təyini” dövlət standartının dövrü yoxlanması aparılmış və dövlət standartına 1 saylı dəyişiklik qəbul edilmişdir.

11. AZS 613-2011 “Neft məhsulları. Distillat yanacaqlarının oksidləşmə stabilliyinin təyini” dövlət standartının dövrü yoxlanması aparılmış və dövlət standartına 1 saylı dəyişiklik qəbul edilmişdir.

12. AZS 473-2011 (ГОСТ 8267-93) “İnşaat işləri üçün sıx dağ süxurlarından qırmadaş və çınqıl. Texniki şərtlər” dövlət standartının dövrü yoxlanması aparılmış və qərarla təsdiq edilmişdir.

13. AZS 389-2010 “Kompressor yağları. Texniki şərtlər” dövlət standartının dövrü yoxlanması aparılmışdır.

14. AZS 476-2011 (ГОСТ 4001-84) “Dağ suxurlarından divar daşları. Texniki şərtlər” dövlət standartının dövrü yoxlanması aparılmışdır.

15. AZS 478-2011 (ГОСТ 9479-98) “Üzlük, inşaat-memarlıq, memorial və digər məmulatların istehsalı üçün dağ süxurlarından ibarət bloklar. Texniki şərtlər” dövlət standartının dövrü yoxlanması aparılmışdır.

16. AZS 445-2010 “Turbin yağları. Texniki şərtlər” dövlət standartının dövrü yoxlanması aparılmış və dövlət standartına 1 saylı dəyişiklik qəbul edilmişdir.

17. AZS 446-2010 “Universal motor yağları və avtomobil karbürator mühərrikləri üçün yağlar. Texniki şərtlər” dövlət standartının dövrü yoxlanması aparılmış və dövlət standartına 1 saylı dəyişiklik qəbul edilmişdir.

18. AZS 012:2021 “Ştanqlı quyu nasosları. Ümumi texniki şərtlər” dövlət standartına 1 saylı dəyişiklik edilmişdir.

1. AZS 172:2005 “Cəfəri - təzə göyərti. Texniki şərtlər” dövlət standartına dəyişikliklər edilmiş və İnstitut tərəfindən təsdiq edilərək dövlət reyestrinə daxil olunmuşdur.

2. AZS ISO 45001:2021 “Əmək sağlamlığı və təhlükəsizliyinin idarə edilməsi sistemi. İstifadə üzrə izahlı tələblər” dövlət standartının dövrü yoxlanması aparılmış və dövlət standartına 1 saylı dəyişiklik qəbul edilmişdir.

3. AZS ISO 9001:2020 "Keyfiyyəti idarəetmə sistemləri. Tələblər" dövlət standartının dövrü yoxlanması aparılmış və dövlət standartına 1 saylı dəyişiklik qəbul edilmişdir.

4. AZS  359:2009 "BM-4 varuum yağı. Texniki şərtlər” dövlət standartının dövrü yoxlanması aparılmış və dövlət standartına 1 saylı dəyişiklik qəbul edilmişdir.

5. AZS  073:2001 “İ-8V və İ-30V markalı yağlar. Texniki şərtlər” dövlət standartının dövrü yoxlanması aparılmış və dövlət standartına 1 saylı dəyişiklik qəbul edilmişdir.

6. AZS 107-2003 “Neft və neft məhsulları. Sıxlığın təyini qaydaları”

7. AZS 391-2010 “T-1500 markalı transformator yağı. Texniki şərtlər”

8. AZS 609-2011 “Neft məhsulları. Ultrabənövşəyi flüoressensiya metodu ilə kükürdün miqdarının təyini”

9. AZS 611-2011 “Maye neft məhsulları. Atom -absorbsiya spektrometriya üsulu ilə qurğuşunun kiçik qatılıqlarının təyini”

10. AZS 612-2011 “Maye neft məhsulları. Etilsiz benzin. Oksigenli üzvi birləşmələrin və üzvi  əlaqəli oksigenin ümumi miqdarının oksigen üzrə alovlu ionizasiya detektorundan (O-FID) istifadə edərək qaz xromotoqrafiya üsulu ilə təyini” dövlət standartının dövrü yoxlanması aparılmış və dövlət standartına 1 saylı dəyişiklik qəbul edilmişdir.

11. AZS 613-2011 “Neft məhsulları. Distillat yanacaqlarının oksidləşmə stabilliyinin təyini” dövlət standartının dövrü yoxlanması aparılmış və dövlət standartına 1 saylı dəyişiklik qəbul edilmişdir.

12. AZS 473-2011 (ГОСТ 8267-93) “İnşaat işləri üçün sıx dağ süxurlarından qırmadaş və çınqıl. Texniki şərtlər” dövlət standartının dövrü yoxlanması aparılmış və qərarla təsdiq edilmişdir.

13. AZS 389-2010 “Kompressor yağları. Texniki şərtlər” dövlət standartının dövrü yoxlanması aparılmışdır.

14. AZS 476-2011 (ГОСТ 4001-84) “Dağ suxurlarından divar daşları. Texniki şərtlər” dövlət standartının dövrü yoxlanması aparılmışdır.

15. AZS 478-2011 (ГОСТ 9479-98) “Üzlük, inşaat-memarlıq, memorial və digər məmulatların istehsalı üçün dağ süxurlarından ibarət bloklar. Texniki şərtlər” dövlət standartının dövrü yoxlanması aparılmışdır.

16. AZS 445-2010 “Turbin yağları. Texniki şərtlər” dövlət standartının dövrü yoxlanması aparılmış və dövlət standartına 1 saylı dəyişiklik qəbul edilmişdir.

17. AZS 446-2010 “Universal motor yağları və avtomobil karbürator mühərrikləri üçün yağlar. Texniki şərtlər” dövlət standartının dövrü yoxlanması aparılmış və dövlət standartına 1 saylı dəyişiklik qəbul edilmişdir.

18. AZS 012:2021 “Ştanqlı quyu nasosları. Ümumi texniki şərtlər” dövlət standartına 1 saylı dəyişiklik edilmişdir. 19. AZS 888-2020 “Buğda. Texniki şərtlər” dövlət standartının dövrü yoxlanması aparılmış və dövlət standartına 1 saylı dəyişiklik qəbul edilmişdir.

19. AZS 888-2020 “Buğda. Texniki şərtlər” dövlət standartının dövrü yoxlanması aparılmış və dövlət standartına 1 saylı dəyişiklik qəbul edilmişdir.

20. AZS 879-2019 “40/60 markalı yol bitumu. Texniki şərtlər”.

21.  AZS 242-2006 “Reaktiv mühərriklər üçün yanacaqlar. Texniki şərtlər”.

22.  AZS 339-2009 “Propilen oksidinin retifikasiyasının kub qalığı. Texniki şərtlər”.

23.  AZS 341-2009 “Butilen-butadien fraksiyası. Texniki şərtlər”.

24.  AZS 072-2001 “İlkin emal benzini. Texniki şərtlər”.

25.  AZS 448-2010 “Sənaye yağları. Texniki şərtlər”.

26.  AZS 449-2010 “Soyuducu maşınlar üçün yağlar. Texniki şərtlər”.

27.  AZS 589-2011 “T-1500-30 və T-1500-45 markalı transformator yağları. Texniki şərtlər”.

28.  AZS 507:2010 “Çay. Suda həll olan ekstraktiv maddələrin təyini” dövlət standartının dövrü yoxlanması aparılmış və dövlət standartına 1 saylı dəyişiklik qəbul edilmişdir.

29.  AZS 508-2010 “Çay. Ümumi suda həll olmayan və suda həll olan külün təyini üsulları” dövlət standartının dövrü yoxlanması aparılmış və dövlət standartına 1 saylı dəyişiklik qəbul edilmişdir.

30.  AZS 512:2010 “Çay. Xırdalanmış nümunənin hazırlanması və quru maddələrin təyini üsulu” dövlət standartının dövrü yoxlanması aparılmış və dövlət standartına 1 saylı dəyişiklik qəbul edilmişdir.

21 dövlət standartı ləğv edilib:

1. AZS 175:2005 “Təzə göy soğan Texniki şərtlər”.

2. AZS 369-2009 “Turist-ekskursiya xidmətləri. Yerləşdirmə vasitələri. Ümumi tələblər”;

3. AZS 755-2014 “Mehmanxanalara və mehmanxana tipli yerləşdirmə vasitələrinə tətbiq olunan minimal tələblər”;

4. AZS 848-2015 (ISO 22000-2005) ”Qida məhsullarının təhlükəsizliyinin idarəetmə sistemləri - Qida  zəncirində iştirak edən təşkilatlar üçün tələblər”;

5. AZS 1.0-96 “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Standartlaşdırma Sistemi. Əsas müddəalar”;

6. AZS 1.2:1996 Azərbaycan Respublikasının Dövlət Standartlaşdırma Sistemi Dövlət standartlarının işlənmə qaydaları;

7. AZS 849:2016 Təbii bal Texniki şərtlər;

8. AZS 176-2005 Təzə şüyüd. Texniki şərtlər.

9. AZSISO 19011-2014 “İdarəetmə sistemlərinin auditi üzrə rəhbəredici sənəd”.

10. AZS 494-2010 “İnformasiya Təhlükəsizliyi. Təhlükəsizlik metodları. İnformasiya təhlükəsizliyinin idarə edilməsi sistemləri. Tələblər”.

11. AnchorAZS 1.5-96 “Standartların tərtibinə, strukturuna, şərhinə, rəsmiləşdirilməsinə və məzmununa dair ümumi tələblər”

12. AZS ISO/IEC 27001:2022 “İnformasiya Təhlükəsizliyi Təhlükəsizlik metodları İnformasiya təhlükəsizliyinin idarə edilməsi sistemləri. Tələblər” (nəşr 2.0) dövlət standartı ləğv edilmişdir.

13. AZS 731-2012 “Halal qida. Ümumi tələblər”.

14. AZS 731-1-2015 “Halal qida. Ümumi rəhbəredici sənəd”.

15. AZS 731-2-2015 (OIC /SMIIC 2:2011) “Halalsertifikatlaşdırmanıhəyata keçirən orqanlar üçün rəhbəredici sənəd”.

16. AZS 498-2010 “Oxşar məhsulun sertifikatlaşdırma sistemi".

17. AZS 173-2005 “Təzə ispanaq və turşəng. Texniki şərtlər”.

18. AZS 174-2005 “Təzə vəzəri. Texniki şərtlər”.

19. AZSİSO 50001-2014 “ Enerji idarəetmə sistemləri. İstifadə üçün rəhbər tələblər”.

20. AZS 375-2009 “Meyvə tərəvəz konservləri texnoloji proseslər. Termin və təriflər”.

21. AZS 352-2011 “Yalnız fiziki üsullarla konservləşdirilmiş tomat şirəsi”.

 

Bizim partnyorlarımız