Texniki reqlamentlərin və standartların layihələri

Neft məhsullarının itki normalarına dair normativ sənədlər (rəy və təkliflərinizi 60 gün ərzində bildirə bilərsiniz)

Neft məhsullarının qəbulu, saxlanması və daşınması zamanı təbii itki normalarının tətbiqi qaydaları (15.06.2021)

Nəzarət kassa aparatlarına dair normativ sənədlər (rəy və təkliflərinizi 60 gün ərzində bildirə bilərsiniz)

Yanacaqdoldurma məntəqələrində istifadə olunan nəzarət-kassa aparatları (15.06.2021)

Turist-ekskursiya xidmətlərinə dair ləğv olunması nəzərdə tutulan normativ sənəd  (rəy və təkliflərinizi 90 gün ərzində bildirə bilərsiniz)

Turist-ekskursiya xidmətləri. Mehmanxanaların təsnifatı (14.06.2021)

Turist-ekskursiya xidmətləri. Yerləşdirmə vasitələri. Ümumi tələblər (14.06.2021)

Mehmanxanalara və mehmanxana tipli yerləşdirmə vasitələrinə tətbiq olunan minimal tələblər (14.06.2021)

Neft sənayesi üzrə normativ sənədlər (rəy və təkliflərinizi 60 gün ərzində bildirə bilərsiniz)

Bitum və bitumlu büzücülər. Havanın və qızmanın təsiri altında bərkiməyə qarşı davamlılığın təyini (31.05.2021)

Bitum və bitumlu büzücülər. Həllolmanın təyini üsulu (31.05.2021)

Bitum və bitumlu büzücülər. Dinamik özlülüyün vakuum kapillyar vizkozimetr vasitəsilə təyini (31.05.2021)

Neft məhsulları. Alışma və yanma temperaturunun açıq puta cihazında klivlend üsulu ilə təyini (31.05.2021)

Bitum və bitumlu büzücülər. Fraasa görə kövrəklik temperaturunun təyini üsulu  (31.05.2021)

Bitum və bitumlu büzücülər. Kinematik özlülüyün təyini. Texniki şərtlər (31.05.2021)

Bitum və bitumlu büzücülər. Həlqə və kürəyə görə yumşalma temperaturunun təyini (31.05.2021)

Neft bitumları. İynənin batma dərinliyinin təyini üsulu. Texniki şərtlər (31.05.2021)

Tikinti üzrə normativ sənədlər (rəy və təkliflərinizi 60 gün ərzində bildirə bilərsiniz)

Sement-Hissə 1: Ümumi təyinatlı tikinti sementlərinin tərkibi, texniki tələblər və uyğunluq meyarları (11.05.2021)

Sement- Hissə 2: Keyfiyyət göstəricilərinin sabitliyinin qiymətləndirilməsi və yoxlanılması (11.05.2021)

Sementlər. Ümumi texniki şərtlər (11.05.2021)

Hidravlik yol yapışdırıcıları. Hissə 2 (11.05.2021)

Maye yanacaqları üzrə normativ sənədlər (rəy və təkliflərinizi 60 gün ərzində bildirə bilərsiniz)

Kommunal-məişət təyinatlı maye karbohidrogen yanacağı. Texniki şərtlər (18.05.2021)

Avtomobil nəqliyyatı üçün  maye karbohidrogen qazları. Texniki şərtlər (18.05.2021)

Daxili yanma mühərrikləri üçün sıxılmış təbii qaz. Texniki şərtlər (18.05.2021)

Neft sənayesinə dair ləğv olunması nəzərdə tutulan normativ sənəd  (rəy və təkliflərinizi 90 gün ərzində bildirə bilərsiniz)

KO-20 markalı kerosin. Texniki şərtlər (16.05.2021)

Turizm üzrə normativ sənədlər (rəy və təkliflərinizi 60 gün ərzində bildirə bilərsiniz)

Yerləşdirmə vasitələrinin təsnifatı. Minimum tələblər.pdf (22.04.2021)

Tərəvəzçilik üzrə normativ sənədlər (rəy və təkliflərinizi 60 gün ərzində bildirə bilərsiniz)

Cəfəri-Təzə göyərti. Texniki şərtlər (23.04.2021)

Təzə ispanaq və turşəng. Texniki şərtlər (14.04.2021)

Təzə vəzəri. Texniki şərtlər (02.04.2021)

Təzə pattison. Texniki şərtlər (05.03.2021)

Neft sənayesinə dair ləğv olunması nəzərdə tutulan normativ sənəd  (rəy və təkliflərinizi 90 gün ərzində bildirə bilərsiniz)

Neft bitumları. Texniki şərtlər (18.03.2021)

İlkin emal benzini. Texniki şərtlər (18.03.2021)

Heyvandarlıq, quşçuluq, arıçılıq, baramaçılıq və yemçilik sahəsində normativ sənədlər (rəy və təkliflərinizi 60 gün ərzində bildirə bilərsiniz)

İribuynuzlu qaramalı embrionları (08.03.2021)

Ərzaq üçün toyuq yumurtası. Texniki şərtlər (08.03.2021)

İnqubasiyaya yararlı toyuq yumurtası (08.03.2021)

Tut ipəkqurdunun yaş (diri) baraması  (08.03.2021)

Təbii bal. Texniki şərtlər (08.03.2021)

Tütün və tütün məmulatlarına dair normativ sənəd (rəy və təkliflərinizi 60 gün ərzində bildirə bilərsiniz)

Tütün ştilləri. Texniki şərtlər (10.02.2021)

Toxumçuluq sahəsində normativ sənəd  (rəy və təkliflərinizi 60 gün ərzində bildirə bilərsiniz)

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin toxumlarının analiz qaydaları. Qəbul qaydaları və toxum nümunələrinin götürülmə metodları (13.01.2021)

Sənaye və məişət-kommunal təyinatlı təbii yanar qaza dair normativ sənəd (rəy və təkliflərinizi 60 gün ərzində bildirə bilərsiniz)

Sənaye və məişət-kommunal təyinatlı yanar qaz. Texniki şərtlər (26.11.2020)

Un və çörəyə dair normativ sənəd (rəy və təkliflərinizi 60 gün ərzində bildirə bilərsiniz)

Ərzaqlıq buğda unu çörəyi. Texniki şərtlər (04.11.2020)

Nəqliyyat vasitələri sahəsində normativ sənəd (rəy və təkliflərinizi 60 gün ərzində bildirə bilərsiniz)

AZS 599-2015 "Nəqliyyat vasitələri və onların qoşqularının dövlət qeydiyyat nişanları. Tipləri və əsas ölçüləri. Texniki tələblər" dövlət standartı (11.09.2020)

Tibb sahəsində normativ sənədlərin layihələri (rəy və təkliflərinizi 60 gün ərzində bildirə bilərsiniz)

Birdəfəlik tibbi əlcəklər- Hissə 1 Hermetikliliyin təyin edilməsi metodu (07.04.2020)

Birdəfəlik tibbi əlcəklər - Hissə 2 Fiziki - kimyəvi xassələrin təyini üsulları (07.04.2020)

Pasiyentlər, cərrahi personal və avadanlıq üçün tibbi məmulatlar kimi tətbiq edilən cərrahi geyim və dəyişəklər (07.04.2020)

Xüsusi qoruyucu geyim. Texniki şərtlər (07.04.2020)

İdarəetmə sahəsində normativ sənədlərin layihələri (rəy və təkliflərinizi 60 gün ərzində bildirə bilərsiniz)

Ətraf mühitin idarəedilmə sistemləri. Tələblər və tətbiqinə dair rəhbərlik  (02.03.2020)

Məsul şəxs: Uyğunluğun qiymətləndirilməsi və idarəetmə sistemlərinin metodologiyası şöbəsinin müdiri Gülbacı Əliyeva

E-mail: g.israfilova@azstand.gov.az Tel: (+994 12) 4413609 (dax. 106)

"Milli Qiymətləndirmə Standartları"nın layihələri (rəy və təkliflərinizi 60 gün ərzində bildirə bilərsiniz)

Milli Qiymətləndirmə Standartı. Debitor Borclar (05.06.2019)

Milli Qiymətləndirmə Standartı. Daşınar əmlakın qiymətləndirilməsi (05.06.2019)

Milli Qiymətləndirmə Standartı. Kənd Təsərrüfatı Məhsulları və Kənd Təsərrüfatı Heyvanlarının Qiymətləndirməsi (05.06.2019)

Milli Qiymətləndirmə Standartı. Mal-material ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi (05.06.2019)

Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları üzrə normativ sənədlərin layihələri (rəy və təkliflərinizi 60 gün ərzində bildirə bilərsiniz)

Orqanik məhsulların istehsalı, emalı, markalanması və etiketlənməsi üzrə rəhbər sənəd (14.06.2019)

Orqanik istehsal məhsulu   İstehsal, saxlanma və daşınma qaydaları (14.06.2019)

Orqanik qida məhsulları  Termin və təriflər (14.06.2019)

Bizim partnyorlarımız