Texniki Şərtlərin işlənməsi

Texniki şərtlərin işlənib hazırlanması

Texniki şərtlərin tərtibi, şərhi və rəsmiləşdirilməsi ГОСТ 2.114, ГОСТ 2.105-in, maşın daşıyıcılarda yerinə yetirilən texniki şərtlərin yaradılması, dövriyyəsi, qeydiyyatı və saxlanması ГОСТ 2.114, ГОСТ 2.105-in, təmir olunan məhsul üçün texniki şərtlər  ГОСТ 2.602, ГОСТ 2.105-in tələbləri üzrə yerinə yetirilməlidir.

Maşın daşıyıcılarda yerinə yetirilən texniki şərtlərin, eləcə də hazırlaması üçün konstruktor sənədlərinin işlənilməsi tələb olunmayan məhsulun texniki şərtlərinin ГОСТ 2.301 üzrə A4 formatının vərəqlərində əsas yazı və əlavə q rafalar olmadan yerinə yetirilməsinə yol verilir. Bu halda:

- texniki şərtlərin işarəsi hər vərəqin yuxarı sağ küncündə göstərilir;

- ГОСТ 2.104 üzrə əsas yazıda nəzərdə tutulan şəxslərin imzaları titul vərəqində göstərilir.

Titul vərəqində əsas yazıda və mətndə ilk də fə adı çəkildikdə məhsulun adı belə yazılmalıdır: ilk söz – isim kimi, növbəti sözlər – təyinatı onların məna əhəmiyyətinə uyğun qaydada.

Məhsulun adı tək (vahid) sayda yazılır.

Əgər texniki şərtlər oxşar məhsul qruplarına şamil olunursa, məhsulun adı cəm vahidinin adlıq halında yazılır.

Titul vərəqinin aşağı sağ küncündə dövlət qeydiyyatı orqanının adını, qeydiyyat nömrəsini və qeydiyyat tarixini özündə əks etdirən, texniki şərtlərin dövlət qeydiyyatı ştampının şəklinin yerləşdirilməsi üçün   boş yer (75 × 40 mm ölçüsündə) saxlanılmalıdır.

“Nəzarət metodları” bölməsində hər bir parametrin nəzarət metodu və vasitələri, eləcə də “Texniki tələblər”, “Təhlükəsizlik tələbləri” və “Ətraf mühitin mühafizəsi” bölmələrində müəyyən olunmuş məhsulun norma, tələb və xarakteristikaları göstərilməlidir.

“İstehsalçının   zəmanəti”   bölməsində   zəmanət   müddəti   göstərilir. Zəmanət   müddətinin   vaxtı   qüvvədə   olan   qanunvericiliyin   tələbləri   nəzərə alınmaqla müəyyən edilir.

Əgər məhsula şamil olunmuş ayrı-ayrı tələblər texniki reqlamentlərdə və ya dövlət standartlarında müəyyən edilibsə, onda bu tələblər təkrarlanmır, texniki şərtlərin müvafiq bölmələrində bu texniki normativ hüquqi aktlara və ya onların bölmə və bəndlərinə istinadlar verilir.  Texniki şərtlərdə müəssisə standartlarına istinadlara yol verilməməlidir.

Azərbaycan  Respublikasının  Standartlaşdırma,  Metrologiya  və  Patent üzrə  Dövlət  Komitəsi,  Fövqəladə  Hallar  Nazirliyi,  Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş təlimatlara, qaydal ara, attestasiyadan keçmiş sınaq metodlarına, sınaq proqramlarına istinadlara yol verilir (sənədin əsas məzmunu və onu təsdiq edən orqanın adı göstərilməklə “Biblioqrafiya”-da istifadə edilən mənbələrin siyahısı üzrə kvadrat şəkilli mötərizədə cədvəl üzrə nömrələri verilmək şərtilə ).

Bircins   məhsul   qruplarına   texniki   şərtlərin   tərtibi   bu   standartın tələblərinə uyğun olmalıdır. İstehsalı üçün konstruktor sənədlər işlənib hazırlanan məhsulun texniki şərtlər qrupu ГОСТ 2.113 üzrə tərtib edilir.

           

Bizim partnyorlarımız