Standartların layihələri

Normativ sənədlərin layihələri (rəy və təkliflərinizi 60 gün ərzində bildirə bilərsiniz)

Standartların layihələrinə dair rəy və təklifləri office@azstand.gov.az E-mail ünvanına göndərə bilərsiniz.

Risklərin idarə edilməsi-Təlimatlar (02.06.2022)

İnformasiya və sənədləşmə-Qeydlərin idarə edilməsi (02.06.2022)

İdarətmə istemlərinin auditinin keçirilməsi üzrə rəhbərlik (02.06.2022)

İnformasiya texnologiyaları-Təhlükəsizlik texnikaları. Bulud xidmətləri üçün İSO/İEC 27002-yə əsaslanan informasiya təhlükəsizliyinə nəzarət üçün təcrübə (06.05.2022)

İnformasiya texnologiyası- Təhlükəsizlik texnikası-Təchizatçı əlaqələri üçün informasiya təhlükəsizliyi (06.05.2022)

Radio avadanlıqları və xidmətləri üçün elektromaqnit uyğunluğu (EMC) standartlı; 3-cü hissə (26.04.2022)

Radio avadanlıqları və xidmətləri üçün elektromaqnit uyğunluğu (EMC standartı): 17-ci hissə (26.04.2022)

AZS ISO/IEC 17788 Informasiya texnologiyalar; Bulud texnologiyası -Ümumi baxış və terminologiya  (14.04.2022)

İSO/İEC 19086-1 İnformasiya texnologiyaları. Bulud hesablama - Xidmət səviyyəsi müqaviləsi (SLA) strukturu  (14.04.2022)

İSO 24016 Zərgərlik və qiymətli metallar. Cilalanmış almazların təsnifatı (11.04.2022)

Flüoressent indikator adsorbsiyası ilə neft məhsullarında karbohidrogenlərin növlərinin təyini üsulu (22.03.2022)

Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi dövlət sistemi (04.03.2022)

Qadın sahibkarlığı. Əsas anlayışlar və ümumi meyarlar (04.03.2022)

Koşer Qida-Ümumi rəhbərdici sənəd (18.03.2022)

Üzüm tingləri. Texniki şərtlər (18.02.2022)

Dovşanların yetişdirilməsi və qulluq, dovşançılıq məhsulları. Termin və təriflər (25.02.2022)

ISO 5664 Su keyfiyyəti. Ammoniumun müəyyən edilməsi. Distilləmə və titrləmə metodu  (02.12.2021)

ISO15923 Suyun keyfiyyəti. Diskret analiz sistemləri ilə seçilmiş parametrlərin müəyyən ediməsi  (02.12.2021)

ISO_6878 Suyun keyfiyyəti. Fosforun müəyyən edilməsi. Ammonium molibdat spektrometrik üsulu   (02.12.2021)

ISO 7027-1 Suyun keyfiyyəti. Bulanıqlığın müəyyən edilməsi. Hissə 1 Kəmiyyət metodları  (02.12.2021)

ISO 7890-3 Suyun keyfiyyəti. Nitratın təyini. Hissə 3 Sulfosalisil turşusundan istifadə edərək spektrometrik üsul  (02.12.2021)

ISO 10523 Su keyfiyyəti. Ph-ın təyin edilməsi  (02.12.2021)

EN 15708 Suyun keyfiyyəti. Dayaz axan sularda fitobentozun tədqiqatı, ondan nümunələrin götürülməsi  (02.12.2021)

ISO 28540 Suyun keyfiyyəti. Suda 16 politsiklik aromatik karbohidrogenlərin təyini  (02.12.2021)

ISO 6777 Suyun keyfiyyəti. Nitritin təyin edilməsi (02.12.2021)

ISO 7888 Su keyfiyyəti. Elektrik keçiriciliyin təyini (02.12.2021)

ISO_10304-1_Su keyfiyyəti. İonalrın maye xromatoqrafiyası ilə həll olunan anionların təyini. Hissə 1.  (02.12.2021)

Qiymətli metallar və onların ərintiləri (17.11.2021)

Qaz Xromotoqrafiya üsulu ilə natural məhsullarda pestisidlərin qalıq miqdarının təyini  (17.11.2021)

Heyvan yemlərində fosforlu üzvi pestisdilərin qalıq miqdarının qaz xromotoqrafiya üsulu ilə təyini (17.11.2021)

Meyvə, giləmeyvə , subtropik və çay bitkisinin əkin materialları (01.10.2021)

Təzə süfrə üzümü (10.09.2021)

Təzə üzüm (10.09.2021)

Spirtli içkilər (10.09.2021)

Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının istehsalı, emalı, markalanması (13.08.2021)

Yanacağın keyfiyyətinə nəzarət qaydaları (05.07.2021)

Neft məhsullarında itki normaları (15.06.2021)

Havanın və qızmanın təsiri altında bərkiməyə qarşı davamlılığın təyini (31.05.2021)

Dinamik özlülüyün vakuum kapillyar vizkozimetr vasitəsilə təyini (31.05.2021)

Həlqə və kürəyə görə yumşalma temperaturunun təyini (31.05.2021)

Kommunal-məişət təyinatlı maye karbohidrogen yanacağı (18.05.2021)

Avtomobil nəqliyyatı üçün maye karbohidrogen qazları (18.05.2021)

Daxili yanma mühərrikləri üçün sıxılmış təbii qaz (18.05.2021)

Cəfəri-Təzə göyərti. (23.04.2021)

Təzə ispanaq və turşəng. (14.04.2021)

Təzə vəzəri.  (02.04.2021)

Ərzaq üçün toyuq yumurtası. Texniki şərtlər (08.03.2021)

İnqubasiyaya yararlı toyuq yumurtası (08.03.2021)

Tütün ştilləri. Texniki şərtlər (10.02.2021)

Sənaye və məişət-kommunal təyinatlı yanar qaz. Texniki şərtlər (26.11.2020)

AZS 599-2015 "Nəqliyyat vasitələri və onların qoşqularının dövlət qeydiyyat nişanları. Tipləri və əsas ölçüləri. Texniki tələblər" dövlət standartı (11.09.2020)

Birdəfəlik tibbi əlcəklər- Hissə 1 Hermetikliliyin təyin edilməsi metodu (07.04.2020)

Birdəfəlik tibbi əlcəklər - Hissə 2 Fiziki - kimyəvi xassələrin təyini üsulları (07.04.2020)

Pasiyentlər, cərrahi personal və avadanlıq üçün tibbi məmulatlar kimi tətbiq edilən cərrahi geyim və dəyişəklər (07.04.2020)

Xüsusi qoruyucu geyim. Texniki şərtlər (07.04.2020)

Milli Qiymətləndirmə Standartı. Debitor Borclar (05.06.2019)

Milli Qiymətləndirmə Standartı. Daşınar əmlakın qiymətləndirilməsi (05.06.2019)

Milli Qiymətləndirmə Standartı. Kənd Təsərrüfatı Məhsulları və Kənd Təsərrüfatı Heyvanlarının Qiymətləndirməsi (05.06.2019)

Milli Qiymətləndirmə Standartı. Mal-material ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi (05.06.2019)

 

Ləğv olunması nəzərdə tutulan normativ sənəd  (rəy və təkliflərinizi 90 gün ərzində bildirə bilərsiniz)

AZS 081-2006 (14.06.2021)

Neft bitumları.  (18.03.2021)

Qəbul edilmiş standartlar

 

Standartın işarəsi

Standartın adı

Müzakirəyə çıxarılma tarixi

Təsdiq edilmə tarixi

Əvəz olunan və qüvvədən düşən standart

AZS ISO 10002:2022 Keyfiyyəti idarəetmə. Müştəri məmnuniyyəti. Təşkilatda şikayətlərin idarə edilməsi üzrə rəhbəredici sənəd 29.10.2021 18.05.2022  
AZS 913:2022

Mühafizəedici geyimlər - Pestisidlərlə işləyənlərin mühafizədici geyiminə istismar tədbirləri

17.11.2021 29.04.2022  
AZS 912:2022 Təbii bal. Texniki şərtlər 08.03.20211 22.04.2022 AZS 849-2016
AZS 911:2022 Üzüm tingləri. Texniki şərtlər 10.09.2021 22.04.2022  

AZS 1.0:2022

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Standartlaşdırma Sistemi. Əsas müddəalar

07.01.2022

31.03.2022

AZS 1.0:1996

AZS 1.2:2022

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Standartlaşdırma Sistemi.

Azərbaycan Respublikasının dövlət standartlarının işlənmə qaydaları

07.01.2022

01.04.2022

AZS 1.2:1996

AZS ГОСТ Р 51572:2022

Ölçülən qızıl külçələr. Texniki şərtlər

17.11.2021

29.03.2022

 

AZS EN1426:2022

Bitum və bitumlu büzücülər. İynənin batma dərinliyinin təyini

31.05.2021

05.03.2022

 

AZS 909:2022

Likör şərablar, coğrafi göstəricisi qorunmuş likör şərablar, mənşə yerinin adı qorunmuş likör şərablar. Ümumi texniki şərtlər

10.09.2021

22.02.2022

 

AZS 908:2022 

İribuynuzlu qaramalın embrionları Texniki şərtlər

08.03.2021

22.02.2022

 

AZS İSO 22000:2022

Qida təhlükəsizliyi idarəetmə sistemləri - Qida zəncirində iştirak edən bütün təşkilatlara tələblər

02.08.2021

16.02.2022

AZS 848-2015

AZS 907:2022

Avtomatik identifikasiya. ŞTRİXKODLAŞDIRMA. Ümumi müddəalar. GS1 sistemində əmtəə nömrələrinin formalaşması, ayrılması, qeydiyyatı, tətbiqi və nəzarət qaydaları

05.07.2021

11.02.2022

 

AZS İSO/PAS 45005:2022

Peşə sağlamlığı və təhlükəsizliyi idarəetmə sistemləri – COVID-19 pandemiyası zamanı təhlükəsiz işləmək üzrə ümumi rəhbərlik

02.08.2021

07.02.2022

 

AZS 906:2022

Turizm xidmətləri. Yerləşmə vasitələrinin təsnifatı. Minimum tələblər

22.04.2021

07.02.2022

AZS 369-2009 və AZS 755-2014

AZS 175:2022 

Təzə göy soğan.Texniki şərtlər.

05.10.2021

27.01.2022

AZS 175-2005

AZS İSO 21502-2022

Layihə, proqram və portfelin idarə edilməsi Layihənin idarə edilməsinə dair təlimat

29.10.2021

18.01.2022

 

AZS İSO 21500-2022

Layihə, proqram və portfelin idarə edilməsi Kontekst və anlayışlar

29.10.2021

18.01.2022

 

AZS ISO 2592:2022 NEFT VƏ ƏLAQƏLİ MƏHSULLAR-
KLİVLEND ÜSULU İLƏ ALIŞMA VƏ ALOVLANMA TEMPERATURLARININ AÇIQ PUTADA TƏYİNİ
31.05.2021 14.01.2022  

AZS EN 197-5:2021

SEMENT Hissə 5: Portland-kompozit sement CEM II/C-M və Kompozit sement CEM VI

04.08.2021

09.12.2021

 

AZS 905:2021

Çay və çay məhsulları. Terminlər və təriflər

01.10.2021

03.12.2021

 

AZS 904:2021

Araq və xüsusi araqlar. Ümumi texniki şərtlər

10.09.2021

30.11.2021

 

AZS 903:2021 (IWA 29:2019)

Peşəkar fermer təşkilatı - Qaydalar

06.09.2021

11.11.2021

 

AZS EN 12595:2021

Bitum və bitumlu büzücülər. Kinematik özlülüyün təyini 

31.05.2021

02.11.2021

 

AZS ГОСТ Р 52793:2021

Qiymətli metallar. Termin və Təriflər

05.08.2021

11.10.2021

 

AZS 130:2021 

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin toxumlarının analiz qaydaları Qəbul qaydaları və toxum nümunələrin götürülmə metodları.

13.01.2021

11.10.2021

 

AZS 902:2021

Toxumluq kartof. Texniki şərtlər və keyfiyyəti təyinetmə metodları

23.07.2021

05.10.2021

 

AZS İSO 9202:2021 

Zərgərlik məmulatları və qiymətli metallar. Qiymətli metalların ərintilərinin əyarları

08.07.2021

29.09.2021

 

AZS İSO 18323:2021 

Zərgərlik məmulatları - Almaz sənayesində istehlakçıların inamı

08.07.2021

29.09.2021

 

AZS 901:2021

Ərzaq kartofu. Texniki şərtlər

02.07.2021

10.09.2021

 

AZS EN 12593:2021

Bitum və bitumlu büzücülər. Fraasa görə kövrəklik temperaturunun təyini üsulu

31.05.2021

21.09.2021

 

AZS EN 197-1:2021

Sement. Hissə: 1 Ümumi təyinatlı sementlərin tərkibi, texniki tələblər və uyğunluq meyarları

11.05.2021

13.09.2021

AZS 411-2010

AZS EN 197-2:2021

Sement - Hissə 2.  Hissə : 2 Keyfiyyət göstəricilərinin sabitliyinin qiymətləndirilməsi və yoxlanılması

11.05.2021

13.09.2021

 

AZS ГОСТ 30515-2021

Sementlər. Ümumi texniki şərtlər

11.05.2021

13.09.2021

 

AZS EN 12592:2021

Bitum və bitumlu büzücülər. Həllolmanın təyini üsulu 

31.05.2021

10.09.2021

 

AZS 900:2021

Yanacaqdoldurma məntəqələrində istifadə olunan nəzarət-kassa aparatları. Ümumi texniki şərtlər

15.06.2021

06.09.2021

 

AZS 899:2021

Buğda unundan hazırlanan çörək. Texniki şərtlər 

04.11.2020

06.09.2021

 

AZS 012:2021

Ştanqlı quyu nasosları. Ümumi texniki şərtlər 

24.05.2021

31.08.2021

 

AZS 898:2021

Tut ipəkqurdunun quru baraması

26.05.2021

30.08.2021

 

AZS EN 13282:2-2021

Hidravlik yol yapışdırıcıları. Hissə 2: Normal bərkiyən hidravlik yol yapışdırıcıları. Tərkibi, texniki şərtləri və uyğunluq meyarları

11.05.2021

17.08.2021

 

AZS 897:2021

Tut ipəkqurdunun yaş (diri) baraması

26.05.2021

27.07.2021

 

AZS ISO 14001:2021

Ətraf mühiti idarəetmə sistemləri Tələblər və istifadə üzrə rəhbəredici göstərişlər

13.07.2020

16.07.2021

 

AZS İSO 45001:2021

Peşə sağlamlığı və təhlükəsizliyini idarəetmə sistemləri. Tələblər və tətbiq üzrı rəhbərlik

13.07.2020

31.03.2021

 

AZS 37001:2021

Rüşvətxorluğa qarşı idarəetmə sistemləri. Təlimatlarla bağlı tələblər

13.07.2021

31.03.2021

 

AZS İSO/İEC 17020:2021 

Uyğunluğun qiymətləndirilməsi.  İnspeksiya həyata keçirilən müxtəlif növ orqanların fəaliyyətinə dair tələblər

15.11.2020

26.02.2021

 

AZS İSO/İEC 17021-1:2021

Uyğunluğun qiymətləndirilməsi.  İdarəetmə sistemləri üzrə audit və sertifikatlaşdırma xidmətlərini göstərən orqanlara dair tələblər. Hissə 1 Tələblər

15.11.2020

26.02.2021

 

AZS İSO/İEC 17021-3:2021

Uyğunluğun qiymətləndirilməsi. İdarəetmə sistemlərinin auditini və sertifikatlaşdırmanı aparan orqanlara tələblər

15.11.2020

26.02.2021

 

AZS İSO/İEC 17065:2021 

Uyğunluğun qiymətləndirilməsi Məhsulların,proseslərin və xidmətlərin sertifikatlaşdırılmasını aparan orqanlara dair tələblər

15.11.2020

26.02.2021

 

AZS 891:2021

Polimer plyonkalardan və kombinə edilmiş materiallardan hazırlanan torbalar.  Ümumi texniki tələblər

05.11.2020

26.01.2021

 

AZS 889:2021 (İSO 39001:2012) 

Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin (YHT) idarəetmə sistemləri. Tələblər

02.11.2020

07.01.2021

 

Bizim partnyorlarımız