Standartların layihələri

Normativ sənədlərin layihələri (rəy və təkliflərinizi 60 gün ərzində bildirə bilərsiniz)

ISO 5664  (02.12.2021)

ISO15923  (02.12.2021)

ISO_6878   (02.12.2021)

ISO 7027-1  (02.12.2021)

ISO 7890-3  (02.12.2021)

ISO 10523  (02.12.2021)

ISO 15708  (02.12.2021)

ISO 28540  (02.12.2021)

ISO 6777 (02.12.2021)

Ölçülən qızıl külçələr. Texniki şərtlər (17.11.2021)

Qiymətli metallar və onların ərintiləri (17.11.2021)

Qaz Xromotoqrafiya üsulu ilə natural məhsullarda pestisidlərin qalıq miqdarının təyini  (17.11.2021)

Heyvan yemlərində fosforlu üzvi pestisdilərin qalıq miqdarının qaz xromotoqrafiya üsulu ilə təyini (17.11.2021)

Pestisidlə işləyənlərin mühafizəedici geyiminə istismar tədbirləri (17.11.2021)

AZS  ISO 10002-2021 (29.10.2021)

AZS ISO 21502-2021 (29.10.2021)

AZS ISO 21500-2021 (29.10.2021)

Meyvə, giləmeyvə , subtropik və çay bitkisinin əkin materialları (01.10.2021)

Təzə süfrə üzümü (10.09.2021)

Təzə üzüm (10.09.2021)

Üzüm tingləri (10.09.2021)

Likör şərablar (10.09.2021)

Spirtli içkilər (10.09.2021)

Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının istehsalı, emalı, markalanması (13.08.2021)

AZS İSO 22000-2021  (02.08.2021)

AZS İSO 45005 -2021 (02.08.2021)

Avtomatik identifikasiya. Ştrixkodlaşdırma. (05.07.2021)

Yanacağın keyfiyyətinə nəzarət qaydaları (05.07.2021)

Neft məhsullarında itki normaları (15.06.2021)

Havanın və qızmanın təsiri altında bərkiməyə qarşı davamlılığın təyini (31.05.2021)

Dinamik özlülüyün vakuum kapillyar vizkozimetr vasitəsilə təyini (31.05.2021)

Alışma və yanma temperaturunun açıq puta cihazında klivlend üsulu ilə təyini (31.05.2021)

Həlqə və kürəyə görə yumşalma temperaturunun təyini (31.05.2021)

Neft bitumları. İynənin batma dərinliyinin təyini üsulu. (31.05.2021)

Kommunal-məişət təyinatlı maye karbohidrogen yanacağı (18.05.2021)

Avtomobil nəqliyyatı üçün maye karbohidrogen qazları (18.05.2021)

Daxili yanma mühərrikləri üçün sıxılmış təbii qaz (18.05.2021)

Yerləşdirmə vasitələrinin təsnifatı. Minimum tələblər.pdf (22.04.2021)

Cəfəri-Təzə göyərti. (23.04.2021)

Təzə ispanaq və turşəng. (14.04.2021)

Təzə vəzəri.  (02.04.2021)

İribuynuzlu qaramalı embrionları (08.03.2021)

Ərzaq üçün toyuq yumurtası. Texniki şərtlər (08.03.2021)

İnqubasiyaya yararlı toyuq yumurtası (08.03.2021)

Təbii bal. Texniki şərtlər (08.03.2021)

Tütün ştilləri. Texniki şərtlər (10.02.2021)

Sənaye və məişət-kommunal təyinatlı yanar qaz. Texniki şərtlər (26.11.2020)

AZS 599-2015 "Nəqliyyat vasitələri və onların qoşqularının dövlət qeydiyyat nişanları. Tipləri və əsas ölçüləri. Texniki tələblər" dövlət standartı (11.09.2020)

Birdəfəlik tibbi əlcəklər- Hissə 1 Hermetikliliyin təyin edilməsi metodu (07.04.2020)

Birdəfəlik tibbi əlcəklər - Hissə 2 Fiziki - kimyəvi xassələrin təyini üsulları (07.04.2020)

Pasiyentlər, cərrahi personal və avadanlıq üçün tibbi məmulatlar kimi tətbiq edilən cərrahi geyim və dəyişəklər (07.04.2020)

Xüsusi qoruyucu geyim. Texniki şərtlər (07.04.2020)

Milli Qiymətləndirmə Standartı. Debitor Borclar (05.06.2019)

Milli Qiymətləndirmə Standartı. Daşınar əmlakın qiymətləndirilməsi (05.06.2019)

Milli Qiymətləndirmə Standartı. Kənd Təsərrüfatı Məhsulları və Kənd Təsərrüfatı Heyvanlarının Qiymətləndirməsi (05.06.2019)

Milli Qiymətləndirmə Standartı. Mal-material ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi (05.06.2019)

 

Ləğv olunması nəzərdə tutulan normativ sənəd  (rəy və təkliflərinizi 90 gün ərzində bildirə bilərsiniz)

AZS 081-2006 (14.06.2021)

AZS 369-2009 (14.06.2021)

AZS 755-2014 (14.06.2021)

Neft bitumları.  (18.03.2021)

Qəbul edilmiş standartlar

 AZS EN 197-5:2021 (04.08.2021) - Standart 09.12.2021-ci il tarixində tarixində təsdiq olunmuşdur.

AZS 905:2021 Çay və çay məhsulları (01.10.2021)-Standart 03.12.2021-ci il tarixində tarixində təsdiq olunmuşdur.

AZS 904:2021 Araq və xüsusi araqlar (10.09.2021) - Standart 30.11.2021-ci il tarixində tarixində təsdiq olunmuşdur.

AZS 903:2021 (IWA 29:2019) Peşəkar fermer təşkilatı - Qaydalar (06.09.2021) - Standart 11.11.2021-ci il tarixində tarixində təsdiq olunmuşdur.

AZS EN 12595:2021 Bitum və bitumlu büzücülər. Kinematik özlülüyün təyini (31.05.2021) - Standart 02.11.2021-ci il tarixində tarixində təsdiq olunmuşdur.

AZS ГОСТ Р 52793:2021 Qiymətli metallar (05.08.2021) - Standart 11.10.2021-ci il tarixində tarixində təsdiq olunmuşdur.

AZS 130:2021 Kənd təsərrüfatı bitkilərinin toxumlarının analiz  qaydaları (13.01.2021)- Standart 11.10.2021-ci il tarixində tarixində təsdiq olunmuşdur.

AZS 902:2021 Toxumluq kartof (23.07.2021) - Standart 05.10.2021-ci il tarixində tarixində təsdiq olunmuşdur.

AZS İSO 9202:2021 (08.07.2021) - Standart 29.09.2021-ci il tarixində tarixində təsdiq olunmuşdur.

AZS İSO 18323:2021 (08.07.2021) - Standart 29.09.2021-ci il tarixində tarixində təsdiq olunmuşdur.

AZS 901:2021 Ərzaq kartofu. Texniki şərtlər (02.07.2021)-Standart 10.09.2021 -ci il tarixində təsdiq olunmuşdur.

AZS EN 12593:2021 Bitum və bitumlu büzücülər. Fraasa görə kövrəklik temperaturunun təyini üsulu (31.05.2021)-Standart 21.09.2021-ci il tarixində təsdiq olunmuşdur.

AZS EN 197-1:2021 Sement- Hissə 1:  (11.05.2021)-Standart 13.09.2021-ci il tarixində təsdiq olunmuşdur.

AZS EN 197-2:2021 Sement - Hissə 2 (11.05.2021)- Standart 13.09.2021-ci il tarixində təsdiq olunmuşdur.

AZS ГОСТ 30515-2021 Sementlər. Ümumi texniki şərtlər (11.05.2021) - Standart 13.09.2021-ci il tarixində təsdiq olunmuşdur.

AZS EN 12592:2021 Bitum və bitumlu büzücülər. Həllolmanın təyini üsulu (31.05.2021) - Standart 10.09.2021-ci il tarixində təqdiq olunmuşdur.

AZS 900:2021 Yanacaqdoldurma məntəqələrində istifadə olunan nəzarət-kassa aparatları. (15.06.2021)-Standart 06.09.2021-ci il tarixində təsdiq olunmuşdur.

AZS 899:2021 Buğda unundan hazırlanan çörək. Texniki şərtlər (04.11.2020) -Standart 06.09.2021-ci il tarixində təsdiq olunmuşdur.

AZS 012:2021 Ştanqlı quyu nasosları. Ümumi texniki şərtlər (24.05.2021)- Standart 31.08.2021-ci il tarixində təqdiq olunmuşdur.

AZS 898:2021 Tut ipəkqurdunun quru baraması(26.05.2021) -Standart 30.08.2021-ci il tarixində təsdiq olunmuşdur.

AZS EN 13282:2-2021 Hidravlik yol yapışdırıcıları. Hissə 2   (11.05.2021) - Standart 17.08.2021-ci il tarixində təsdiq olunmuşdur.

AZS 897:2021 Tut ipəkqurdunun yaş (diri) baraması(26.05.2021) -Standart 27.07.2021-ci il tarixində təsdiq olunmuşdur.

AZS ISO 14001:2021 (13.07.2020) - Standart 16.07.2021-ci il tarixində təsdiq olunmuşdur.

AZS İSO 45001:2021 (13.07.2020) - Standart 31.03.2021-ci ildə təsdiq olunmuşdur.

AZS 37001:2021 (13.07.2021) - Standart 31.03.2021-ci ildə təsdiq olunmuşdur.

AZS İSO/İEC 17020:2021 İnspeksiya həyata keçirən müxtəlif növ orqanların fəaliyyətinə dair tələblər (15.11.2020) -Standart 26.02.2021-ci ildə təsdiq olunmuşdur.

AZS İSO/İEC 17021-1:2021İdarəetmə sistemləri üzrə audit və sertifikatlaşdırma xidmətlərini göstərən orqanlara dair tələblər . Hissə 1 (15.11.2020)-Standart 26.02.2021-ci ildə təsdiq olunmuşdur.

AZS İSO/İEC 17021-3:2021İdarəetmə sistemlərinin auditini və sertifikatlaşdırılmasını  aparan  orqanlara tələblər. Hissə 3 (15.11.2020)-Standart 26.02.2021-ci ildə təsdiq olunmuşdur.
 
AZS İSO/İEC 17065:2021 Məhsulların, proseslərin və xidmətlərin sertifikatlaşdırılmasını aparan orqanlara dair tələblər (15.11.2020) - Standart 26.02.2021-ci ildə təsdiq olunmuşdur.

AZS 891:2021 (GOST 12302) Polimer plyonkalardan və kombinə edilmiş materiallardan hazırlanan torbalar. (05.11.2020)-Standart 26.01.2021-ci il tarixində təsdiq olunmuşdur.

AZS 889:2021 (İSO 39001:2012) Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin (YHT) idarəetmə sistemləri. Tələblər (02.11.2020) -Standart 07.01.2021-ci il tarixində təsdiq olunmuşdur.

Bizim partnyorlarımız