Gəncə Tikinti Materiallarının Sınaq Laboratoriyası

“Azərbaycan Standartlaşdırma  institutunun” qərb regional ərazi üzrə Gəncə şəhəri, Ş.İ.Xətai prospekti 98 ünvanında yerləşən “Tikinti Materiallarının Sınaq Laboratoriyası“ 2014-cı ildə yaradılmışdır. Türkiyə istehsalı olan avropa standartlarına cavab verən  müasir elektron tipli avtomat cihaz və avadanlıqlarla təhciz olunub. Laboratoriya  ölkənin bütun bölgələri üzrə İnşaat materiallarının: İstehsalı, hasili, idxal-satışı və tikinti fəaliyyəti ilə məşgul olan şirkətləri, təşkilatları, fiziki və hüquqi şəxsləri ilə müqavilə əsasında sifariş üzrə nümunələr qəbul edərək adları aşağıda adı çəkilən tikinti materialların növləri üzrə fiziki-mexaniki göstəricilərinin müəyyiləşdirilməsi üzrə yüksək keyfiyyətlə sınaqlar aparılır: 

BETON              

Beton kub nümunələrin sixilmada möhkəmliyinin təyini

Beton qarışığının Orta sıxlığının təyini

Beton qarışığının Şaxtaya dözümlüyünün təyini

Betonun su udmanın təyini

Betonun nəmliyinin təyini

Betonun məsaməlik göstəricilərinin təyini

Beton qarışığının rahat yayılmasının təyini

Beton qarışığının plastikliyinin (sərtliyinin) təyini

Beton qarışığının hava həçminin miqdarının təyini

Beton qarışığının temperaturunun təyin

Beton və dəmir beton konstruksiyalarının naturada möykəmliyinin “Şmidt” çəkici ilə təyin edilməsi

SEMENT

Sementin narınlığının təyin edilməsi

Sementin orta sıxlığın təyini

Su – sement nisbətinin təyini

Sementin məsaməliyin təyini

Konusun yayılması

Normal qatılığı

Tutma müddətinin başlancığının və sonunun təyini

Suda qaynadıqdan sonra həcmin dəişməsi

Sement tökmə sixlığının təyini

Nəmliyin təyini

Möykəmlik həddinin əyilmədə təyini

Möykəmlik həddinin sıxılmada təyini

Sementin suayırılmasi

QUM İNŞAAT İŞLƏRİ ÜCÜN (təbiyi və xırdalanmış)

Qumun qrupun və sinifinin təyini

Qumun dənəvar və irilik modulnun təyini

Tozvari və gil hissəciklərin miqdarının təyini

Yumurlanmış gillərin miqdarı

Xırdalanmış tərkibin ələnməsindən qumun möhkəmlik markası

Həqiqi sıxliqı təyin kq/m3

Tökmə sixlığının təyini kq/m3

Namliyin təyini

SIX DAĞ SÜXURLARINDAN ALINMIŞ QIRMADAŞ və ÇINQIL

Dənəvər tərkibinin təyini

Doğranmış  dənələrin %- lə miqdarının təyini

Yastı və iynəvari formalı dənələrin miqdarının təyini

Yeyilməyə  görə markasının təyini

Zəif  süxur dənələrinin miqdarının təyini

Şaxtaya davamlığının təyini

Toz və gil hissəciklərinin miqdarının təyini

Yumurlanmış gillərin miqdarının təyini

Tökulmə sixlığı təyini

Nəmliyinin təyini

Su udmasının təyini

İNŞAAT GİPSLƏRİ

Xırdalığının təyini

Əyilmədə Təziqə qarşı muqavimətinin təyini

Sıxılmada Təziqə qarşı muqavimətinin tıyini

Normal qatılığın təyin edilməsi

Tutma müddətinin  başlancığının və sonunun  tıyini

Su udumunun təyini

Tökülmə sixlığının təyini

Nəmliyinin təyin

ƏHƏNG

Xırdalığının təyini

Tökülmə sixlığının  təyini

Nəmliyinin təyin

Əyilmədə Təziqə qarşı muqavimətinin təyini 

Sıxılmada Təziqə qarşı muqavimətinin tıyini 

Normal qatılığın təyin edilməsi (su- əhanq- sement) nisbəti

Buğ ilə qaynadıqdan sonra həcmin dəişməsi

FABRİK KƏRPİCLƏRİ

Forma və görünüşünün yoxlanması

Ölçü yoxlanması (uzunluqu, eni ,hündürlüyü)

Kərpicdəki dəliklərin ölçülərinin təyini

Kərpicdəki dəlik nisbətləri

Həçm çəkisi kq/m3 təyini

Donmaya davamlılıqı

DAŞ SÜXURLARDAN DİVAR DAŞLARI          

Forma və görünüşünün yoxlanması

Ölçü yoxlanması (uzunluqu, eni ,hündürlüyü)

Daşın tipi

1m3 - Daşların sayı ədət

Orta sıxlıqı ( həcm cəkisi) kq/m3

Su udmasının  təyini

Şaxtaya davamlılıq( sınağından sonra % itkisi)

 

Bizim partnyorlarımız