ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ
A
A
A
ŞRİFTİN NÖVÜ
Poppins
Serif
RƏNGİN TƏSVİRİ

Sertifikatlaşdırma sxemləri

Azərbaycan Respublikasında malların sertifikatlaşdırılması üçün tətbiq edilən sertifikatlaşdırma sxemləri
Sxemin nömrəsi Sxemlərin elementləri Tətbiqi Uyğunluğu təsdiq edən sənəd Uyğunluq sertifikatının qüvvədə olma müddəti
Sınaq və ölçmələr İstehsalatın qiymətləndirilməsi Sertifikatlaşdırılan malın dövri qiymətləndirilməsi 
1 2 3 4 5 6 7
1s Mal nümunəsinin sınağı İstehsalatın vəziyyətinin qiymətləndirilməsi  - Sifarişçi  istehsalçı olduqda seriya ilə istehsal olunan mallara.  Seriya ilə istehsal edilən mala dair  uyğunluq sertifikatı 1 il
2s Mal nümunəsinin sınağı İdarəetmə sisteminin qiymətləndirilməsi Malın eyniləşdirilməsi və mal nümunəsinin sınağı  Sifarişçi istehsalçı idxalçı olduqda və istehsalçının sertifikatlaşdırılmış keyfiyyət və (və ya) qida təhlükəsizliyi idarəetmə sistemi  olduqda, seriya ilə istehsal olunan mallara  2 il (İdarəetmə sisteminin sertifikatının qüvvədə olma müddətindən çox olmamaq şərtilə)
3s Mal nümunəsinin sınağı - - Sifarişçi istehsalçı idxalçı (satıcı) olduqda mal partiyasına.  Mal partiyası üçün uyğunluq sertifikatı  Malın saxlanma şəraiti, yararlıq müddəti nəzərə alınmaqla sertifikatlaşdırmanı aparan UQQ tərəfindən, lakin bir ildən artıq olmayaraq müəyyən edilir
4s Mal nümunəsinin sınağı - - Sifarişçi istehsalçı, idxalçı olduqda, vahid məmulata. Əgər məmulatın sınağı və ölçülməsi məmulatı dağıtmadan aparılırsa Vahid mal üçün uyğunluq sertifikatı 1 il
5s Mal layihəsinin tədqiqi  İstehsalatın vəziyyətinin qiymətləndirilməsi  -  Sifarişçi istehsalçı olduqda, hazır malın sınağı və ölçülməsi zamanı müəyyən edilmiş tələblərə uyğunluğunu təsdiq etmək tamamilə mümkün olmadığı və ya çətin olduğu hallarda  mal üçün uyğunluq sertifikatı 1 il
6s Mal layihəsinin tədqiqi İdarəetmə sisteminin qiymətləndirilməsi Malın eyniləşdirilməsi, mal nümunəsinin sınağı (ölçülməsi) vasitəsilə Sifarişçi istehsalçı olduqda,İstehsalçının sertifiklaşdırılmış keyfiyyət və ( və ya) qida təhlükəsizliyi  idarəetmə  sistemi olduqda  seriya ilə istehsal olunan mallara. (Hazır malın sınağı və ölçülməsi zamanı müəyyən edilmiş tələblərə uyğunluğunu təsdiq etmək tamamilə mümkün olmadığı və ya çətin olduğu halda) mal üçün uyğunluq sertifikatı 2 il (İdarəetmə sertifikatının qüvvədə olma müddətindən çox olmamaq şərtilə)
7s Mal tipinin təsdiqi İstehsalatın vəziyyətinin qiymətləndirilməsi  - Sifarişçi istehsalçı olduqda, seriyalı istehsal  məqsədilə planlaşdırılan mallar, eyni zamanda əhəmiyyətli dərəcədə  malın modifikasiyası nəzərdə tutulduğu halda  Seriya ilə istehsal edilən mal üçün uyğunluq sertifikatı 1 il
8s Mal tipinin təsdiqi İdarəetmə sisteminin qiymətləndirilməsi Malın eyniləşdirilməsi, mal nümunəsinin sınağı (ölçülməsi) vasitəsilə Sifarişçi istehsalçı olduqda, keyfiyyət və (və ya) qida təhlükəsizliyi idarəetmə  sistemləri üzrə sertifiklaşdırılmış seriyalı istehsal  məqsədilə planlaşdırılan mallar, eyni zamanda əhəmiyyətli dərəcədə  malın modifikasiyası nəzərdə tutulduğu halda Seriya ilə istehsal edilən mal üçün uyğunluq sertifikatı 2 il
9s Təqdim olunan xarici mənşəli uyğunluq sənədlərinin tanınması  - - Sifarişçi istehsalçı, idxalçı (satıcı) olduqda, idxalçı ölkənin Azərbaycan Respublikası ilə xarici uyğunluq sənədlərinin  qarşılıqlı tanınmaya dair ikitərəfli razılaşması olan ölkələrdən Azərbaycan Respublikasına  vahid mal və partiya ilə idxal olduqda. vahid mal, partiya Malın saxlanma şəraiti, yararlıq müddəti nəzərə alınmaqla sertifikatlaşdırmanı aparan UQQ tərəfindən bir ildən artıq olmayaraq müəyyən edilir
10s Mal nümunəsinin sınağı İstehsalatın vəziyyətinin qiymətləndirilməsi - Sifarişçi idxalçı olduqda, Azərbaycan Respublikasına  seriya ilə istehsal olunan mal idxal olduqda. Seriya ilə istehsal edilən mal üçün uyğunluq sertifikatı 3 ildən çox olmayaraq
Beynəlxalq əməkdaşlıq