ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ
A
A
A
ŞRİFTİN NÖVÜ
Poppins
Serif
RƏNGİN TƏSVİRİ

2023-cü ilin 10 ayı ərzində milli standartlaşdırma qurumu tərəfindən standartlaşdırma sahəsində görülən işlər
21 Noyabr, 2023

2023-cü ilin 10 ay ərzində milli standartlaşdırma qurumu olan “Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu” publik hüquqi şəxs tərəfindən “Standartlaşdırma haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa və qüvvədə olan digər normativ-hüquqi aktların tələblərinə uyğun olaraq, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı üçün həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlərə töhfə vermək, dayanıqlı və inklüziv iqtisadi inkişaf üçün əlverişli şəraitin yaradılması və iqtisadi siyasətin prioritet istiqamətləri üzrə qəbul edilmiş Dövlət Proqramları üzrə müəyyən edilmiş tapşırıqlar üzrə qarşıya qoyulmuş hədəflər nəzərə alınmaqla beynəlxalq standartlara və müasir tələblərə uyğunlaşdırılmış 73 yeni dövlət standartı qəbul edilmişdir. Bu normativ sənədlər müxtəlif sahələr üzrə ölkəmizdə istehlak olunan məhsulların, məhsul istehsalı ilə bağlı proseslərin və istehsal metodlarının təhlükəsizliyinin və keyfiyyətinin yüksəldilməsi, habelə məhsulların rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması məqsədlərinə xidmət etməklə, elm və texnikanın nailiyyətlərinin, bilik, qabaqcıl təcrübə və yeni texnologiyaların tətbiqinə şərait yaradır.

1.     Aqrar və qida sahəsi üzrə 38 dövlət standartı qəbul edilib:

1.    AZS 927:2023 (ТS 341-2011) “Yeməklik zeytun yağı” (AZS 838-2015 (CODEX STAN 38-1981) “Zeytun yağları və cecələrdən sıxılmış zeytun yağları” əvəzinə).
2.    AZS ГОСТ 32115:2023 “Alkoqollu məhsullar və onların istehsalı üçün xammal, sərbəst və ümumi kükürd dioksidin kütlə qalığının təyini üsulu”.
3.    AZS 932:2023 (TS 12298-2006) “Gübrələr-Maye”.
4.    AZS 933:2023 (İSO 10382-2002) “Torpağın keyfiyyəti - Xlorüzvi pestisidlərin və polixlorlaşmış bifenillərin təyin edilməsi. Qaz xromatoqrafik üsulla elektronları tutma detektoru ilə aşkarlanması“.
5.    AZS EN 1482-1:2023 “Gübrələr və əhəng məmulatları - Nümunələrin götürülməsi və nümunənin hazırlanması-1 hissə: Nümunənin götürülməsi”.
6.    AZS 439-2023 (DCTУ 3893-2016) “Karamel. Ümumi texniki şərtlər” (AZS 439-2010 əvəzinə).
7.    AZS 213-2023 (DCTУ 4135-2021) “Konfetlər. Ümumi texniki şərtlər” (AZS 213-2006 əvəzinə).
8.    AZS 460-2023 (DCTУ 4228-2021) “Draje. Ümumi texniki şərtlər.” (AZS 460-2010 əvəzinə).
9.    AZS TS 13412:2023 "Dəmirlə zənginləşdirilmiş buğda unu".
10.    AZS TS 3997:2023 "Çəltik".
11.    AZS 937:2023 “Meyvə və tərəvəzlərin emalı məhsulları. Quru maddənin ümumi tərkibinin müəyyən edilməsi üsulları”.
12.    AZS 938:2023 “Qida məhsulları. Funksional qida məhsulları. Terminlər və təriflər”.
13. AZS 939:2023 “Kənd Təsərrüfatı heyvanlarının süni mayalanması. Termin və təriflər”.
14. AZS 354:2023 “Günəbaxan yağı. Texniki şərtlər” (AZS 354-2009 əvəzinə).
15.    AZS 097:2023 “POPKORN. Texniki şərtlər” (AZS 097:2003 əvəzinə).
16.    AZS 101:2023 “Undan hazırlanmış şərq şirniyyatları. Ümumi texniki şərtlər” (AZS 101:2003 əvəzinə).
17.    AZS 105:2023 “Tortlar və pirojnalar. Texniki şərtlər” (AZS 105:2003     əvəzinə).
18.    AZS 109:2023 “Camış əti. Texniki şərtlər” (AZS 109:2003 əvəzinə).
19.    AZS 119:2023 “Camış südü. Texniki şərtlər” (AZS 119:2004 əvəzinə).
20.    AZS 126:2023 “Milli xörəklərin hazırlanması üçün yarımfabrikatlar. Texniki şərtlər” (AZS 126:2005 əvəzinə).
21.    AZS 124:2023 “Camış ətindən iritikəli yarımfabrikatlar. Texniki şərtlər” (AZS 124:2005 əvəzinə və dövri yoxlama).
22. AZS 744:2023 “Dönər-kabab. Ümumi texniki şərtlər” (AZS 744 - 2012 əvəzinə və dövri yoxlama).
23. AZS 127:2023 “Çəki ilə satılan biskvit. Ümumi texniki şərtlər” (AZS 127 - 2005 əvəzinə və dövri yoxlama).
24. AZS 916:2023 “Meyvə, giləmeyvə, subtropik, qərzəkli meyvə bitkilərinin və çay bitkisinin əkin materialı. Texniki şərtlər” ” (AZS 916-2005 əvəzinə və dövri yoxlama).
25. AZS 108:2023 ”Duzlu suda yetişdirilən pendirlər. Ümumi texniki şərtlər” (AZS 108 -2003 əvəzinə və dövri yoxlama).
26. ZS 263:2023 “Becərilən təzə şampinyon göbələyi. Texniki şərtlər”.
27. AZS 218:2023 “Studen. Texniki şərtlər” (AZS 218 - 2005 əvəzinə və dövri yoxlama).
28. AZS EN 15961:2023 “Gübrələr-Suda həll olan kalsium, maqnezium, natrium və kükürdün sulfat şəklində ekstraksiyası” (ilk dəfə tətbiq edilir).
29. AZS 941:2023 “Elektron Siqaret Məhsulları. Ümumi texniki şərtlər” (ilk dəfə tətbiq edilir).
30. AZS EN 16156:2023 “Siqaretlər - Alışma meylinin qiymətləndirilməsi - Təhlükəsizlik tədbirləri” (ilk dəfə tətbiq edilir).
31. AZS İSO 10315:2023 “Siqaretlər-Tüstü kondensatlından ümumi zərrəcikli maddədə nikotinin müəyyən edilməsi. Qaz- xromatoqrafiyası üsulu”.
32. AZS 203:2023 “Düşbərə üçün yarımfabrikat. Texniki şərtlər”.
33. AZS 261:2023 “Dondurulmuş xəzər kilkə balığı. Texniki şərtlər”.
34. AZS 283:2023 “Süfrə xardalı. Ümumi texniki şərtlər.”
35. AZS 940:2023 “Dovşan əti (dovşanların cəmdəkləri, broyler dovşanları və onların hissələri) Texniki şərtlər”.
36. AZS 151:2023 “Pambıq mahlıcı. Texniki şərtlər”.
37. AZS 156: 2023 “Xam pambıq Zibilliyinin təyin olunma metodları”.
38. AZS 636: 2023 “Yol nəqliyyatı. Ekoloji siniflər”.


2.    Ekologiya sahəsi üzrə 5 dövlət standartı qəbul edilib:
1.    AZS ISO 7027-1:2023 “Suyun keyfiyyəti -  Bulanıqlığın müəyyən edilməsi - Hissə 1: Kəmiyyət metodları”.
2.    AZS EN 15708:2023 “Suyun keyfiyyəti - Dayaz axan sularda fitobentosun tədqiqatı, ondan nümunələrin götürülməsi və laboratoriya təhlillərinin aparılması üçün təlimat xarakterli standart”.
3.    AZS 929:2023 “İçməli su. Gigiyenik tələblər və keyfiyyət üzrə nəzarət”.
4.    AZS ISO 28540:2023 “Suda 16 politsiklik aromatik karbohidrogenlərin (PAH) təyini. Kütlə-spektrometrik aşkarlama ilə qaz xromatoqrafiyasından istifadə üsulu (GC-MS)”.
5.    AZS İSO 10304-1:2023 “Suyun keydiyyəti - İonların maye xromatoqrafiyası ilə həll olunan anionların təyini - Hissə 1 : Brom, xlorid, florid, nitrat, nitrit, fosfat və sulfatın təyini”.

3.    Elektrotexnika, informasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sahələri üzrə 1 dövlət standartı qəbul edilib: 
1.    AZS ETSİ/EN 301 489-3:2023 “Radio avadanlığı və xidmətləri üçün Elektromaqnit Uzlaşması (EMU) standartı-3-cü hissə: 9kHs və 246 QHs arasında tezliklərdə işləyən Qısa Məsafəli Cihazlar (QMC) üçün xüsusi şərtlər - 2014/53/EU Drektivlərinin 3.1 (b) maddəsinin əsas tələblərini əhatə edən Uyğunlaşdırılmış standart”.

4.    Kosmetika sahəsi üzrə 3 dövlət standartı qəbul edilib:
1.    AZS ГОСТ 32851:2023 “Vanna qəbulu üçün kosmetik məhsullar. Ümumi texniki tələblər”.
2.    AZS 22716-2023 “Kosmetika - Yaxşı istehsal təcrübələri (YİT) -Yaxşı istehsal təcrübələrinə dair təlimatlar” dövlət standartı təsdiq edilmişdir.
3.     AZS OIC/SMIIC 4:2023 “Halal Kosmetika - Ümumi tələblər” (AZS TSE K-202:2014 əvəzinə).

5.    Neft və kimya sənayesi üzrə 3 dövlət standartı qəbul edilib:
1.    AZS 934:2023 “Dizel yanacağı Avro. Texniki şərtlər” (AZS 381- 2011 əvəzinə).
2.    AZS 935:2023 "Qaz Turbin Mühərrikləri üçün Jet A-1 Aviasiya Yanacağı. Texniki şərtlər” (AZS 880-2019 əvəzinə).
3.    AZS 936:2023 “Daxili yanma mühərrikləri üçün yanacaq. Qurğuşunsuz benzin. Texniki şərtlər” (AZS 388-2011 və AZS 059-2001 əvəzinə).

6.    Ağır sənaye və maşınqayırma sahələri üzrə 4 dövlət standartı qəbul edilib:
1.    AZS 749-2023 “Nəqliyyat infrastrukturu obyektlərinin adlandırılması, daşınmaz əmlak obyektlərinə ünvanın verilməsi, ünvan lövhələrinin hazırlanması və quraşdırılması” (AZS 749-2013 əvəzinə).      
2.    AZS 931:2023 “Əlvan metallardan hazırlanan yivli birləşdirici detallar - bağlayıcılar- boltlar, vintlər, şpilkala0r və qaykalar”.
3.    AZS ISO 23273:2023 “Yanacaq elementli (kameralı) yol nəqliyyat vasitələri-Texniki təhlükəsizlik xüsusiyyətləri - sıxılmış hidrogenlə əlaqəli təhlükələrdən qorunma”  dövlət standartı qəbul olunmuşdur.
4. AZS ГОСТ 34609:2023 “Binaların qaz qurğuları üçün kürə şəkilli kranlar və əl ilə idarə olunan konusvari bağlayıcı elementli kranlar” (ilk dəfə tətbiq edilir).

7.    Tikinti  materialları üzrə 8 dövlət standartı qəbul edilib:
1.    AZS ГОСТ 31914:2023 “Monolit konstruksiyalar üçün yüksək möhkəmlikli ağır və xırdadənəli betonlar Yoxlama və keyfiyyətin qiymətləndirilməsi qaydaları”.
2.    AZS 928:2023 “Qida obyektlərinin təşkili (planlaşdırılması) və təchizatına dair tələblər”.
3.    AZS ГОСТ 32495:2023 “Xırdalanmış betondan və dəmir betondan qırmadaş, qum və qum-qırmadaş qarışıqları. Texniki şərtlər”.
4.    AZS ГОСТ 26633:2023 “Ağır və xırdadənəli betonlar. Texniki şərtlər”.
5. AZS ГОСТ 31108-2023 “Ümumi inşaat sementləri. Texniki şərtlər” (ilk dəfə tətbiq edilir).
6. AZS ГОСТ 17625-2023 “Dəmir-beton konstruksiyalar və məmulatlar. Beton mühafizə qatının qalınlığının, armaturun ölçüləri və yerləşməsinin təyin edilməsinin radiasiya üsulu” (ilk dəfə tətbiq edilir).
7. AZS EN İSO 11925-2:2023 "Tikinti materialları - yanğına qarşıdavamlılıq siqnalları - alova birbaşa məruz qaldıqda alovlanma qabiliyyəti - Fəsil 2:Tək alov mənbəyi ilə sınaq”.
8. AZS EN 13501-1:2023 “Yanğın təhlükəsinə görə tikinti məmulatları və materiallarının təsnifatı. 1 hissə. Yanğın təhlükəsi sınaqlarının nəticələrinə görə tikinti məmulatlarının təsnifatı”.

8.    Qiymətli metallar və qiymətli daşlar üzrə 3 dövlət standartı qəbul edilib:
1.    AZS 930:2023 (ГОСТ 28595-2015) “Gümüş külçələr. Texniki şərtlər".
2.    AZS ISO 8653:2023 "Zərgərlik məmulatları — Üzük ölçüləri — Anlayışlar, ölçülər və adı".
3.    AZS ГОСТ P 59303:2023 “Emal edilməmiş təbii almazlar. Çeşidlənməsi və ilkin təsnifatlaşdırılması, çeşidlənməsi və sinifləndirilməsinə dair tələblər”.

9.    İdarəetmə sistemləri sahəsi üzrə 1 dövlət standartı qəbul edilib:
1.    AZS ISO 22301:2023 “Təhlükəsizlik və davamlılıq. İş fəaliyyətinin (biznesin) davamlılığının idarəetmə sistemləri. Tələblər”.

10.        Təşkilati və metodoloji sahə üzrə 2 dövlət standartı qəbul edilib:
1.    AZS 1.3:2023 “Azərbaycan Respublikasının Milli Standartlaşdırma Sistemi. Texniki şərtlərin işlənib hazırlanması, tərtiibatı, razılaşdırılması, təsdiqi, qeydiyyatı, yoxlanması, dəyişikliyin edilməsi və ləğvi qaydaları” (AZS 1.3-2014 əvəzinə).
2.    AZS 1.4:2023 “Azərbaycan Respublikasının Milli Standartlaşdırma Sistemi. Müəssisə standartları. Ümumi müddəalar” (AZS 1.4:96 əvəzinə).

11. Tibb sahəsi üzrə 3 dövlət standartı qəbul edilib:
1. AZS ISO 8536-12:2023 "Tibbi təyinatlı infuziya ləvazimatları — 12-ci hissə: Birdəfəlik istifadə üçün əks klapanlar" dövlət standartı qəbul edilmişdir.
2. AZS ASTM F 1980:2023 “Steril baryer sistemlərinin və tibbi cihazların sürətləndirilmiş köhnəlməsinə dair standart təlimat”.
3. AZS OIC/SMIIC 50-1:2023 “Halal Dərman Vasitələri-1-ci hissə -Ümumi tələblər”.

12. Mebel sahəsi üzrə 1 dövlət standartı qəbul edilib:
1.    AZS EN 1129-1:2023 “Mebel-Qatlanan çarpayılar - Təhlükəsizlik tələbləri və sınaqlar-1-ci hissə. Təhlükəsizlik tələbləri” (ilk dəfə tətbiq edilir).

13. Yüngül sənaye sahəsi üzrə 1 dövlət standartı qəbul edilib:
1. AZS EN  71-4:2023 “Oyuncaqların təhlükəsizliyi - 4-cü Hissə: Kimya  üçün təcrübə dəstləri və onunla əlaqədar fəaliyyətlər” (ilk dəfə tətbiq edilir).

Eyni zamanda 43 dövlət standartının dövrü yoxlanılması aparılıb və ya  dəyişikliklər edilib:
1.    AZS 883:2020 (ISO 17523:2016) “Səhiyyə informasiyası – Rəqəmsal reseptlərə dair tələblər” dövlət standartının dövri yoxlanılması aparılmış və dövlət standartına 1 saylı dəyişiklik qəbul edilmişdir. 
2.    AZS 19794-2-2013 “İnformasiya texnologiyaları – Biometrik verilənlərin mübadilə formatları – Hissə 2: Minutsiya verilənləri” dövlət standartının dövri yoxlanılması aparılmış və dövlət standartına 1 saylı dəyişiklik qəbul edilmişdir.
3.    AZS 19794-5:2013 “İnformasiya texnologiyaları – Biometrik verilənlərin mübadiləsi formatları – Hissə 5: Üz təsvirinin verilənləri” dövlət standartının dövri yoxlanılması aparılmış və dövlət standartına 1 saylı dəyişiklik qəbul edilmişdir.
4.    AZS ETSI EN 302 296-2:2013 “Elektromaqnit uzlaşma və radiotezlik məsələləri (ERM); Yerüstü rəqəmli televiziya yayım (DVB-T) xidmətləri üçün verici avdanlıqlar; Hissə 2. R&TTE Direktivinin 3.2-ci maddəsinin əsas tələblərini əhatə edən EN harmonizasiya olunmuş standart” dövlət standartının dövri yoxlanılması aparılmış və dövlət standartına 1 saylı dəyişiklik qəbul edilmişdir.
5.    AZS IEC 62216-2013 “DVB-T sistemi üçün yerüstü rəqəmli televiziya qəbulediciləri” dövlət standartının dövri yoxlanılması aparılmış və dövlət standartına 1 saylı dəyişiklik qəbul edilmişdir.
6.    AZS ISO/IEC 14496-1-2013 “İnformasiya texnologiyaları – Audio – vizual obyektlərin kodlaşdırılması – Hissə 1. Sistemlər” dövlət standartına edilmiş dəyişikliklər” dövlət standartının dövri yoxlanılması aparılmış və dövlət standartına 1 saylı dəyişiklik qəbul edilmişdir.
7.    AZS ISO IEC 19794-4-2013 “İnformasiya texnologiyaları – Biometrik verilənlərin mübadilə formatları – Hissə 4: Barmaq təsviri məlumatı” dövlət standartının dövri yoxlanılması aparılmış və dövlət standartına 1 saylı dəyişiklik qəbul edilmişdir.
8.    AZS 071-2001 “Maye ətriyyat məmulatı. Ümumi texniki şərtlər” dövlət standartının dövri yoxlanılması aparılmış və dövlət standartına 1 saylı dəyişiklik qəbul edilmişdir.
9.    AZS 614:2011 “Neft məhsulları. Qaz turbinləri üçün yanacağın termooksidləşmə stabilliyinin təyin edilməsi. JFTOT metodu.” dövlət standartının dövri yoxlanılması aparılmış və dövlət standartına 1 saylı dəyişiklik qəbul edilmişdir.
10.    AZS 342:2009 “Texniki propilen oksidi. Texniki şərtlər” dövlət standartının dövri yoxlanılması aparılmış və dövlət standartına 1 saylı dəyişiklik qəbul edilmişdir.
11.    AZS 820:2023 “Bitumlu örtük qarışıqları üçün iridənəli dolduruculara dair texniki şərtlər” dövlət standartının dövri yoxlanılması aparılmış və dövlət standartına 1 saylı dəyişiklik qəbul edilmişdir.
12. AZS 268-2007 (ГОСТ 17.1.4.01-80) “Təbiəti mühafizə. Hidrosfer Təbii və çirkab sularda neft məhsullarının təyin edilmə üsullarına ümumi tələblər” dövlət standartının dövri yoxlanılması aparılmışdır.
13. AZS 603.4-2011 (ISO 5667-9) “Dəniz sularından nümunənin götürülməsi” dövlət standartının dövri yoxlanılması aparılmışdır.
14. AZS 751.1-2013 “Təbii sularda ammonium ionlarının təyini” dövlət standartının dövri yoxlanılması aparılmışdır.
15. AZS 751.5-2013 “Təbii sularda qələvililiyin (HCO3) təyini” dövlət standartının dövri yoxlanılması aparılmışdır.
16. AZS 751.7-2013 “Təbii sularda xlorid ionunun təyini” dövlət standartının dövri yoxlanılması aparılmışdır.
17. AZS 751.8-2013 “Təbii sularda ümumi codluğun təyini” dövlət standartının dövri yoxlanılması aparılmışdır.
18. AZS 751.12-2014 (ISO 6060-1989) “Oksigenin kimyəvi sərfi” dövlət standartının dövri yoxlanılması aparılmışdır.
19. AZS 751.13-2014 (ISO 10260-1992) “Təbii sularda xlorofil-A-nın təyini” dövlət standartının dövri yoxlanılması aparılmışdır.
20. AZS İSO/İEC 50001 :2022 “Enerji menecement sistemləri-Tələblər və istifadə üzrə rəhbəredici göstərişlər” dövlət standartına 1 saylı dəyişiklik qəbul edilmişdir.
21. AZS 744-2012 “Dönər-kabab. Ümumi texniki şərtlər” dövlət standartının dövri yoxlanılması aparılmışdır.
22. AZS 127-2005 “Çəki ilə satılan biskvit. Ümumi texniki şərtlər” dövlət standartının dövri yoxlanılması aparılmışdır.
23. AZS 218-2005 “Studen. Texniki şərtlər” dövlət standartının dövri yoxlanılması aparılmışdır.
24. AZS 916-2005 “Meyvə, giləmeyvə, subtropik, qərzəkli, meyvə bitkilərinin və cay bitkisinin əkin materialı. Texiki şərtlər” dövlət standartının dövri yoxlanılması aparılmışdır.
25. AZS 108-2003 “Duzlu suda yetişdirilən pendirlər. Ümumi texniki şərtlər” dövlət standartının dövri yoxlanılması aparılmışdır.
26. AZS 263:2007 “Becərilən təzə şampinyon göbələyi. Texniki şərtlər” dövlət standartının dövri yoxlanılması aparılmışdır.
27. AZS 073:2001 “И - 8В və  И-30В markalı yağlar Texniki şərtlər” dövlət standartının dövri yoxlanılması aparılmışdır.
28. AZS 359:2009 “BM-4 vakuum yağı. Texniki şərtlər” dövlət standartının dövri yoxlanılması aparılmışdır.
29. AZS 389: 2010 “Kompressor yağları. Texniki şərtlər” dövlət standartının dövri yoxlanılması aparılmışdır.
30. AZS 391: 2010 “T-1500 markalı transformator yağı. Texniki şərtlər" dövlət standartının dövri yoxlanılması aparılmışdır.
31. AZS 445: 2010 “Turbin yağları. Texniki şərtər” dövlət standartının dövri yoxlanılması aparılmışdır.
32. AZS 446: 2010 “Benzin mühərrikləri və universal motorlar üçün yağlar. Texniki şərtlər” dövlət standartının dövri yoxlanılması aparılmışdır.
33. AZS  448: 2010 “Sənaye yağları. Texniki şərtlər” dövlət standartının dövri yoxlanılması aparılmışdır.
34. AZS 449: 2010 “Soyuducu maşınlar üçün yağlar. Texniki şərtlər” dövlət standartının dövri yoxlanılması aparılmışdır.
35. AZS 589: 2009 “T-1500-30 və T-1500-45 markalı transformator yağları. Texniki şərtlər” dövlət standartının dövri yoxlanılması aparılmışdır.
36. AZS 919: 2022 “Əl ilə yığılmış  xam pambıq. Texniki şərtlər”.
37. AZS İSO 10315:2020 “Siqaretlər-Tüstü kondensatlarında  nikotinin müəyyən edilməsi. Qaz- xromatoqrafiyası üsulu” dövlət standartının dövri yoxlanılması aparılmışdır.
38. AZS 203:2006 “ Düşbərə üçün yarımfabrikatlar. Texniki şərtlər” dövlət standartının dövri yoxlanılması aparılmışdır.
39. AZS 261:2007 “Dondurulmuş xəzər kilkə balığı. Texniki şərtlər” dövlət standartının dövri yoxlanılması aparılmışdır.
40. AZS 283:2007 “Süfrə xardalı. Ümumi texniki şərtlər” dövlət standartının dövri yoxlanılması aparılmışdır.
41. AZS 151:2005 “Pambıq mahlıcı. Texniki şərtlər” dövlət standartının dövri yoxlanılması aparılmışdır.
42. AZS 156:2005 “Xam pambıq. Zibilliyinin təyin olunma metodları” dövlət standartının dövri yoxlanılması aparılmışdır.
43. AZS 636:2022 “Yol nəqliyyatı. Ekoloji siniflər” dövlət standartının dövri yoxlanılması aparılmışdır. 

51 dövlət standartı ləğv edilib:
1.    AZS 838-2015 (CODEX STAN 38-1981) “Zeytun yağları və cecələrdən sıxılmış zeytun yağları”.
2.    AZS 749-2013 “Nəqliyyat infrastrukturu obyektlərinə adların verilməsi, daşınmaz əmlak obyektlərinə ünvan nömrələrinin təyini, ünvan lövhələrinin yerləşdirilməsi”.
3.    AZS 1.3-2014 Azərbaycan Respublikasının Dövlət Standartlaşdırma Sistemi. Texniki şərtlərin işlənməsi, razılaşdırılması, təsdiqi və qeydiyyatı qaydaları.
4.    AZS 439-2010  “Karamel. Ümumi texniki şərtlər”.
5.    AZS 213-2006  “Konfetlər. Ümumi texniki şərtlər”.
6.    AZS 460-2010  “Draje. Ümumi texniki şərtlər”.
7.    AZS 1.6:1996 “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Standartlaşdırma Sistemi. Sahə standartlarının işlənib hazırlanması, razılaşdırılması, təsdiq edilməsi və qeydiyyatı qaydaları”.
8.    AZS 1.4:1996 “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Standartlaşdırma Sistemi. Müəssisə standartları. Ümumi müddəalar”.
9.    AZS TSE K-202:2014 “Halal Kosmetika”.
10.    AZS 381- 2011  “Avro dizel yanacağı. Texniki şərtlər”.
11.    AZS 880- 2019  “Reaktiv mühərriklər üçün TC-1 markalı yanacaq. Texniki şərtlər”.
12.    AZS 388-2011 “Motor yanacaqları. Etilsiz benzin. Texniki şərtlər”.
13.    AZS 059-2001  “Etilsiz avtomobil benzinləri. Texniki şərtlər”.
14.    AZS СТБ 2025-2012 “Uşaqların daşınması üçün avtobuslar. Ümumi texniki tələblər”.
15.    AZS BS 5400-1-2013 “Polad, beton və kompozit körpülər. Hissə 1. Ümumi müddəalar”.
16.    AZS BS 5400-3-2013 “Polad, beton və kompozit körpülər. Hissə 3. Polad körpü layihəsi üçün təcrübə kodu”.
17.    AZS BS 5400-4-2013 “Polad, beton və kompozit körpülər. Hissə 4. Beton/ körpü layihəsi üçün təcrübə kodu”.
18.    AZS BS 5400-5-2013 “Polad, beton və kompozit körpülər. Hissə 5. Kompozit körpü layihəsi üçün təcrübə kodu”.
19.    AZS BS 5400-7-2013  “Polad, beton və kompozit körpülər. Hissə 7. Material və işləmə, beton möhkəmləndirilməsi və armaturun qabaqcıl  gərginləşdirilməsinin dəqiqləşdirilməsi.
20.    AZS BS 5400-8-2013 “Polad, beton və kompozit körpülər. Hissə 8. Material möhkəmləndirilməsi və armaturun qabaqcıl gərginləşdirilməsi üçün tövsiyələr”.
21.    AZS BS 5400-9.1-2013 “Polad, beton və kompozit körpülər. Hissə 9.1. Körpü dayaqları. Bölmə 9. Körpü dayaqları. Bölmə 9.1. Körpü dayaqlarinin layihəsi üçün təcrübə kodu”.
22.    AZS BS-5400-9.2-2013 “Polad, beton və kompozit körpülər. Hissə 9. Körpü dayaqları. Bölmə 9.2.. Körpü dayaqları. Bölmə 9. Körpü dayaqlarinin materiallari, istehsal və quraşdırma xüsusiyyətləri”.
23.    AZS BS-5400-10-2013 “Polad, beton və kompozit körpülər. Hissə 10. Yorğunluq üçün təcrübə kodu”.
24.    AZS AASHTO DESİGİNATİO N T180-2013 “4.54 kq toxac və 457 mm enişdə istifadə olunan torpaqların nəmliyinin sıxlığı”.
25.    AZS AASHTO DESİGİNATİO NM 270/M-2013 “Körpülər üçün polad konstruksiyalar”.
26.    AZS AASHTO DESİGİNATİO N T 283-2013 “Sıxlaşdırılmış bitum qatışığın nəmlik nəticəsində yaranmış zərərə qarşı müqaviməti”.
27.    AZS AASHTO DESİGİNATİO N M 291 M-2013 “Karbon və mürəkkəb poladdan hazırlanmış qaykalar (metrik)”.
28.    AZS AASHTO DESİGİNATİO  N M  293-2013  “Berkidilmiş polad halqalar”.
29. AZS 833-1-2015 (İSO 10304-1-207) “ Suyun keyfiyyəti - İonların maye  xromatoqrafiya üsulu ilə həll olmuş anionların təyini. Hissə I: Bromid, xlorid, flüorid, nitrat, nitrit, fosfat və sulfatın təyinatı”.
30. AZS 354-2009 “Günəbaxan yağı. Texniki şərtlər”.
31. AZS 097:2003  “POP-CORN  Qarğıdalısı. Texniki şərtlər.  POP-CORN. Specifications.”
32. AZS 101:2003  “Undan hazırlanmış şərq şirniyyatları.  Ümumi texniki şərtlər”.
33. AZS 105:2003  “Tortlar və pirojnalar”.
34. AZS 109:2003  “Camış əti. Texniki şərtlər”.
35. AZS 119:2004  “Camış südü. Texniki şərtlər”.
36. AZS 124-2005 “Camış ətindən iritikəli yarımfabrikatlar.Texniki şərtlər”.
37. AZS 126:2005  “Milli xörəklərin hazırlanması üçün yarımfabrikatlar. Texniki şərtlər”.
38. AZS 744-2012 “Dönər-kabab. Ümumi texniki şərtlər”.
39. AZS 127-2005 “Çəki ilə satılan biskvit. Ümumi texniki şərtlər.”
40. AZS 218-2005 “Studen. Texniki şərtlər”.
41. AZS 916-2005 “Meyvə, giləmeyvə, subtropik, qərzəkli, meyvə bitkilərinin və cay bitkisinin əkin materialı. Texiki şərtlər”.
42. AZS 108-2003 “Duzlu suda yetişdirilən pendirlər. Ümumi texniki şərtlər”.
43. AZS 263:2007 “Becərilən təzə şampinyon göbələyi. Texniki şərtlər”.
44. AZS İSO 10315:2020 “Siqaretlər-Tüstü kondensatlarında nikotinin müəyyən edilməsi. Qaz- xromatoqrafiyası üsulu”.
45. AZS 203:2006 “ Düşbərə üçün yarımfabrikatlar. Texniki şərtlər”.
46. AZS 261:2007 “Dondurulmuş xəzər kilkə balığı. Texniki şərtlər”.
47. AZS 283:2007 “Süfrə xardalı. Ümumi texniki şərtlər”.
48. AZS 151:2005 “Pambıq mahlıcı. Texniki şərtlər”.
49. AZS 156:2005 “Xam pambıq Zibilliyinin təyin olunma metodları”.
50. AZS 636:2022 “Yol nəqliyyatı. Ekoloji siniflər”.
51. AZS 150-2005 “Əl ilə yığılmış xam pambıq. Texniki şərtlər”.


Sahibkarların sifarişi əsasında 144 texniki şərtlər hazırlanmış, ekspertiza edilərək dövlət qeydiyyatına alınmışdır.